แบบทดสอบ

 

 

1 [p -> (r /\ ~r)] /\ [~r V (q V ~q)] มีค่าตรงกับข้อใด
ก. ~r
ข. ~p
ค. q
ง. p V ~r2. ถ้าค่าความจริงของ (A -> B) -> (A -> (B /\ C)) เป็นเท็จ
ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าเป็นจริง
ก. (A /\ B) /\ C
ข. (A /\ ~B) /\ ~C
ค. ~(A /\ B) V C
ง. (A /\ ~B) V ~C3. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้และสรุป
(1) กำหนด ~p /\ q เป็นจริง แล้ว (~p /\ q) -> (~p V q) มีค่าความจริงเป็นจริง
(2) กำหนด p /\ q เป็นจริง และ q -> r เป็นเท็จ แล้ว [(p /\ q) -> (q -> r)] <-> (q <-> r) มีค่าความจริงเป็นจริง
(3) ถ้า p /\ q เป็นจริง และ p -> (r V s) เป็นเท็จ แล้ว [(~p /\ q) -> t] <-> (r V ~s) มีค่าเป็นจริง
ก. ถูก 1 ข้อ
ข. ถูก 2 ข้อ
ค. ถูก 3 ข้อ
ง. ผิดทุกข้อ


4. ข้อใดเป็นนิเสธของข้อความ
ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก แล้วนายแดงจะไปเที่ยว
ก. วันนี้ฝนตก หรือนายแดงไปเที่ยว
ข. วันนี้ฝนไม่ตก และนายแดงไม่ไปเที่ยว
ค. วันนี้ฝนไม่ตก หรือนายแดงไปเที่ยว
ง. วันนี้ฝนตก และนายแดงไปเที่ยว5. จงพิจารณาข้อความ
(1) (p -> ~p) <-> ~(p /\ q) เป็นสัจนิรันดร์
(2) [(p /\ ~q) -> ~p] -> (p -> q) เป็นสัจนิรันดร์
ข้อใดถูก
ก. (1) ถูกเพียงข้อเดียว
ข. (2) ถูกเพียงข้อเดียว
ค. (1) และ (2) ถูก
ง. (1) และ (2) ผิด6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นสัจนิรันดร์
ก. [~p V (q /\ r)] <-> [p -> (q -> r)]
ข. [p /\ (~q /\ ~r)] V [(p -> q) V r]
ค. [(p -> q) /\ (p -> r)] <-> [p -> (q /\ r)]
ง. (p -> q) /\ (r V ~p) -> [p -> (q -> r)]7. ประพจน์ใดเป็นสัจนิรันดร์
ก. (p -> q) <-> (p /\ ~q)
ข. (p <-> q) <-> (~p -> q)
ค. [(p /\ q) -> r] <-> [p -> (q -> r)]
ง. [~p /\ ~q] <-> [~p V ~q]8. ประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จทุกกรณี
ก. (p -> q) -> (~q -> ~p)
ข. [(p -> r) /\ (q -> r)] <-> [(p V q) -> r]
ค. (~p -> ~q) -> (p -> q)
ง. [p /\ (p V q)] -> p9. ถ้าประโยค
นกมีหู หรือ หนูมีปีก
มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วข้อใดเป็นเท็จ
ก. นกมีหู และ หนูมีปีก
ข. นกมีหู ก็ต่อเมื่อ หนูมีปีก
ค. ถ้านกมีหู แล้วหนูมีปีก
ง. ถ้านกมีหู แล้วหนูไม่มีปีก10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สมมูลกัน
ก. p -> q : ~p V q
ข. ~ (~p) : p
ค. p <-> q : (p -> q) /\ (q -> p)
ง. p -> q : ~p /\ q11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สมมูลกัน
ก. p /\ q : q /\ p
ข. p V q : q V p
ค. p -> q : q -> p
ง. p <-> q : q <-> p12. จากความจริงที่ว่า
คนมีสองขา สุนัขมีสี่ขา
จะสรุปได้ว่า
ก. ถ้า ก มีสองขา แล้ว ก เป็นคน
ข. ถ้า ก ไม่เป็นคน แล้ว ก ไม่มีสองขา
ค. ถ้า ก มีสี่ขา แล้ว ก เป็นสุนัข
ง. ถ้า ก ไม่มีขาแล้ว ก ไม่เป็นคน และไม่เป็นสุนัข13. แม่สัญญากับลูกว่า
ถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่ง แม่จะให้รางวัล
จะถือว่าแม่ผิดสัญญากรณีใด
ก. ลูกสอบได้ที่หนึ่ง และแม่ให้รางวัลลูก
ข. ลูกสอบตก และแม่ให้รางวัล
ค. ลูกสอบได้ที่สี่ และแม่ไม่ให้รางวัล
ง. ลูกสอบได้ที่หนึ่ง และแม่ไม่ให้รางวัล

 

 

 

เฉลย

1. ข
2. ง
3. ค
4. ข
5. ข
6. ก
7. ค
8. ง
9. ก
10. ง
11. ค
12. ง
13. ง