การพบกันอีกครั้งในนามคุณอำนวยกลาง 7 มิถุนายน 2549

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ km ระดับคุณอำนวยกลาง

พบกันอีกครั้งคณะทำงานการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร 7 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช กศน.นศ.แม่ทัพใหญ่ผอ.วิมล วัฒนา นำทัพขับเคลื่อนทีมงานให้ทำงานก้าวไปข้างหน้าโดยสนับสนุนทั้งกำลังคน กำลังงบประมาณ และขวัญกำลังใจ ขณะนี้ทัพแก้จนเมืองนครได้รับความสนใจระดับประเทศแล้ว งานนี้เจ้าของโครงการนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิชม  ทองสงค์ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้ทำครอบคลุมทุกหมู่บ้านในระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2549 ตั้งเป้า 400 หมู่บ้าน ปี 2550 ตั้งเป้า 600 หมู่บ้าน ปี 2551 ตั้งเป้า 545 หมู่บ้าน มีหน่วยงานในจังหวัดขานรับและนำไปปฎิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เห็นไหม งานนี้ งานใหญ่ระดับประเทศ  ดังกันใหญ่แล้วนะจะบอกให้ ล่าสุด 7 มิถุนายน 2549 มีการนัดพบคุณอำนวยกลางที่รับผิดชอบตามโซนพื้นที่กำหนดมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานของตน การทำงานที่หายากมากที่หน่วยงานต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข ปลัดปกครอง ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัย ยมนา และอื่นๆ มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะ และปัญหาที่พบในการทำงานมาถ่ายทอดให้รับทราบ ในที่ประชุม และจะมีการพบปะในลักษณะเช่นนี้จนเสร็จสิ้นโครงการ และผลที่ได้คือการพัฒนาตนเอง  หน่วยงาน และเป้าหมายหลักคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถังความคิดสู่ความรู้ Kmความเห็น (0)