Star_trek_poster05

 

ผมมีความเชื่อว่า 

คน คือ ทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการบริหารองค์กรนั้นควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน

 

  • ในการ "พัฒนาคน" อย่างยั่งยืนนั้น ผมเชื่อว่า ต้องพัฒนาคนที่ "จิตใจ" หรือ พัฒนาคนจากด้านใน (In Side Out) ผมหมายความว่า ถ้าจิตใจภายในดีแล้ว ภายนอกก็จะดีตามไปด้วย
  • เครื่องมือและวิธีการที่ใช้พัฒนา "จิตใจ" ของมนุษย์มีหลายอย่าง แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจว่ามีคุณภาพยิ่งนัก นั่นคือ การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ด้วย "พุทธธรรม"

 

  • จากความเชื่อข้างต้น ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น ผมทดลองฝึกพัฒนาตนเองจากด้านในด้วย "พุทธธรรม" พบว่า ถึงแม้จะยังไม่บรรลุอะไรเลยก็ตาม แต่จิตใจและชีวิตก็ได้รับการพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนเกิดความมั่นใจว่า พุทธธรรมสามารถพัฒนาจิตใจมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง