(25 พ.ค. 49) ไปรับฟังและกล่าวปิดการสัมมนา เรื่อง “องค์กรชุมชนท้องถิ่นกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง” จัดโดยวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีแกนนำชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา
            ในการกล่าวปิดการสัมมนา ได้ให้ความเห็นซึ่งมีสาระสำคัญบางส่วนดังนี้
            1. การปฏิรูปสังคมและการเมืองในระดับท้องถิ่น กำลังเกิดขึ้นในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งและขยายตัวออกไปเรื่อยๆ เป็นกระบวนการที่ผูกโยงผสมกลมกลืนอยู่กับการจัดการชุมชน (หรือการจัดการท้องถิ่น) และการจัดการทางสังคมในระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงเรื่องการทำแผนแม่บทชุมชน (หรือแผนชีวิตชุมชน) (เพื่อการพึ่งตนเอง) เรื่องการเมืองแบบสมานฉันท์ในระดับท้องถิ่น และอื่นๆ
            2. ควรช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนท้องถิ่นที่มีการปฏิรูปสังคมและการเมืองให้สามารถทำได้อย่างมีคุณภาพถึงขั้นน่าประทับใจ เพื่อจะได้เป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นจุดกระตุ้นการพัฒนา ให้กับท้องถิ่นทั่วๆไป ให้กับกลุ่มคนหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจ และให้กับสังคมโดยรวม ได้อย่างมีนัยสำคัญและอย่างมีพลัง
            3. คววรช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีการปฏิรูปสังคมและการเมืองได้ขยายจำนวนไปจนถึงระดับ “มวลวิกฤต” (Critical mass) เพื่อจะได้มีผลอย่างสำคัญต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองในประเทศไทยโดยรวม
            4. ควรช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด ความเป็นเครือข่าย ความเป็นขบวนการ การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ฯลฯ ในหมู่ชุมชนท้องถิ่นทีมีการปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อให้เป็นขบวนการที่มีคุณภาพและขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันได้ดีขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆ
            5. การปฏิรูปสังคมและการเมือง ควรมีเป้าประสงค์ที่จะนำไปสู่ความเป็นชุมชนและสังคมที่ (1) มีความสันติสมานฉันท์ร่วมกัน (2) มีความเจริญพัฒนาร่วมกัน (3) มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างต่อเนื่องยาวนาน (หรือมีเป้าประสงค์ให้เกิด “ความสันติเจริญสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”)

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
2 มิ.ย. 49