ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ(ข้อ1)

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ(ข้อ1)
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศ(ข้อ1)

 

สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลและสารสนเทศ อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง

 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน เป็นต้น ข้อมูลอาจเป็นได้หลายชนิดเช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล


     สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลา เช่น การนำเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่งยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจาก
การรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน เป็นต้น

    สรุป ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันอย่างไร ???

ข้อมูลคือเป็นสารดิบๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองแต่สารสนเทศเป็นสารที่ผ่านการกลั่นรองด้วยวิธีการต่างๆดังกล่าวข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาญจนา สัญญากุลความเห็น (0)