โรงเรียนควาย

วรรณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แม้แต่ควายยังต้องไปโรงเรียน
ดี๋ยวนี้แม้แต่ควายยังต้องไปโรงเรียน  


ภาพสมเด็จพระเทพฯวันที่เสด็จเยี่ยมชมรร.

 

โรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่า “กาสรกสิวิทย์”
“กาสร” แปลว่า ควาย
“กสิวิทย์” คือ ศาสตร์แห่งการทำกสิกรรม
"กาสรกสิวิทย์" จึงหมายถึง
สถาบันอันประสิทธิ์ประสาทวิชาว่าด้วยการเลี้ยงควาย เพื่อการทำเกษตรกรรม

เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานแห่งความพอเพียง  โดยสร้างเป็นห้องเรียนกลางแจ้ง
สำหรับชาวนา และควายไทยให้รู้จักการทำนาตามแบบฉบับภูมิปัญญาไทย
รร.นี้ตั้งอยู่ที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา


 

 

 

เนื่องจากทุกวันนี้ชาวนาต่างหันไปใช้รถไถหรือควายเหล็กในการทำนา
ก่อให้เกิดหนี้สิน และค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือ น้ำมัน

หากเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้แรงงานควายไถนาแทนการใช้เครื่องจักร
ก็จะช่วยลดรายจ่าย  ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง  ประกอบกับ
มีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการใช้พลังงานทดแทน

"การใช้ควายไถนาทำให้ชาวนาสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ ยืมสิน"

นอกจากนี้ มูลควายตัวหนึ่งยังสามารถนำมาผลิตปุ๋ยคอกได้ถึง 2 ตันต่อปี
ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นปุ๋ยชีวภาพ  และแก๊สชีวภาพจากมูลควาย


 

 

 

แต่ควายทุกตัวไม่ได้เกิดมาแล้วจะไถนาเป็น จึงต้องผ่านการ
ฝึกฝนเสียก่อน เริ่มตั้งแต่สนตะพาย  ฝึกลากจูง  เทียมเกวียน ฯลฯ

บุคลากรในโรงเรียนประกอบไปด้วย ครูคน  และครูควาย
นักเรียนคนและนักเรียนควาย  โดยทั้งหมดจะมาเรียนรู้ร่วมกัน
มี
การปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิต

วิชาที่สอนก็จะฝึกให้รู้จักการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น คันไถ แอก และคราด
อาจมีการเรียนพิเศษอื่นๆบ้าง เช่น ฝึกให้สวัสดี

โรงเรียนนี้ยังให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการหีบอ้อย การนวดข้าว
การดำนา และการสีข้าว มีการจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรแบบต่างๆ
การใช้ประโยชน์จากมูลควาย และของเหลือใช้  
โดยรร.จะพัฒนาให้เป็นแหล่งอบรม แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
 

 

 

"รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น..มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน และชุมชน
นี่แหละคือการสร้างภูมิคุ้มกัน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนครูวรรณา เปลี่ยนศักดิ์



ความเห็น (0)