คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี 17-19 มกราคม 2553
ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน หย่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี