คำ prefix

คำ prefix และ suffix
Suffix
1. nonsense prefix = non suffix = (-) root = sense แปลว่า ความเหลวไหล
2. prognostication prefix = pro suffix = ation root = gnostic แปลว่า การทำนาย 3. suitability prefix = (-) suffix = ity root = suitabil แปลว่า ความเหมาะสม
4. subrogation prefix = sub suffix = ation root = rog แปลว่า การรับช่วงสิทธิ์
5. dedication prefix = (-) suffix = ation root = dedic แปลว่า การอุทิศ
6. interrogation prefix = inter suffix = ation root = rog แปลว่า การสอบถาม
7. unadvisedly prefix = un suffix = ly root = advised แปลว่า ผลีผลาม
8. bearable prefix = (-) suffix = able root = bear แปลว่า ทนได้
9. cessation prefix = (-) suffix = ation root = cess แปลว่า การหยุด
10. fetish prefix = (-) suffix = ly root = gravel แปลว่า เครื่องราง 29 ส.ค. 2549 11:18 น. ผู้ชมทั่วไป นาย ประเทือง คำสายใย 48334610
Prefix
1. unassailable (adj) Prefix = un / Root = assail / Suffix = able แปลว่า โจมตีไม่ได้
2. uncivilly (adv) Prefix = un / Root = civil / Suffix = able แปลว่า ไม่สุภาพ, ป่าเถือน, ไม่มีใจกรุณา
3. disagreement (n) Prefix = dis / Root = agree / suffix = ment แปลว่า ความไม่เห็นด้วย, การทะเลาะ, การโต้แย้ง
4. disappearance (n) Prefix = dis / Root = appear / Suffix = ance แปลว่า การหายไป, การสูญหาย
5. misconception (n) Prefix = mis / Root = concept / Suffix = ion แปลว่า ความคิดเห็นที่ผิด, การเข้าใจผิด
6. antibiotic (n) Prefix = anti / Root = biotic / Suffix แปลว่า สาร หรือยาปฎิชีวนะ 7. precautionary (adj) Prefix = pre / Root = caution / Suffix = ary แปลว่า การป้องกันไว้ก่อน
8. reactivation (n) Prefix = re / Root = active / Suffix = ion แปลว่า ทำให้มีชีวิตชีวา, ฟื้นฟู, กระตุ้นให้ออกฤทธิ์อีก
9. foremanship (n) Prefix = fore / Root =man / suffix = ship แปลว่า หัวหน้าคนงาน, หัวหน้าคณะลูกขุน
10. coadjutant (adj) Prefix = co / Root=adjutant / Suffix แปลว่า ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมมือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Englist Prefixความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คำ prefix suffix

ฝึกให้พร้อม ซ้อมให้บ่อย ครูสมบูลณ์ สังวรณ์ เข้าใจดีว่านักศึกษาสุภาภรณ์ มีความตั้งใจเรียนดีมาก แต่เนื่องจากนักศึกษาสุภาภรณ์ ไม่ได้เป็นนักศึกษา กศน. ศรช.นาจอมเทียน การเรียนแต่ละศูนย์ฯและวิธีการให้คะแนนไม่เหมือนกัน ครูก็ต้องการให้นักศึกษาสุภาภรณ์ ได้เรียนกับครูสมบูลณ์ สังวรณ์ แต่ทำไม่ได้ ครูสมบูลณ์ ขอสรุปว่า นักศึกษาสุภาภรณ์ ต้องไปเรียนที่ ศรช.แสมสาร และรับใบงาน เอกสารวิชาการจากครู ศรช.แสมสารเท่านั้น และต้องรีบเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่สามารถจะอ้างว่าได้เรียนกับครูสมบูลณ์ สังวรณ์ มาแล้วทุกๆกรณ์ ครู สมบูลณ์ สังวรณ์ ครู ศรช.นาจอมเทียน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓