พระโลกาภิบาลไท้


     ธ เป็นดั่งทำนบ               ป้องกัน  ธารทุน
     หลากนองไหลประจัญ    โลกหล้า
     เศรษฐกิจพอเพียงผัน     สังคม  ยืนยั่ง
     ชนทั่วโลกหล้าล้วน         แซ่ซ้อง  วันทา


      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า นายสวัสดิ์ พุ้มพวง
The System Dynamics Modelling Loboratory