สรุป พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534

          เป็นแบบสรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ของปี 2534 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

          พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534- ปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2534  แก้ไขมาแล้ว 6 ฉบับ จนถึงปัจจุบัน   ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้    ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

          การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบไปด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการอื่นที่ไม่สังกัด    การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ ให้ตราเป็น พรบ. แต่ถ้าไม่การกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มให้ตราเป็น พรฎ.

          อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างบทสรุปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังมีอีก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเนื้อหา บทสรุปของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 จนถึงปัจจุบันได้ที่นี่

ดาวน์โหลดผล การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

 

ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ

Gold Citrine Ring Gold Cross Charms Gold Crucifix Pendant Gold Diamond Watch Gold Horseshoe Necklace Gold Jewellery Design Gold Name Plate Necklace Gold Plated Charms Gold Plated Necklace Gold Skull Ring Heart Charm Necklace Heart Diamond Earrings Heart Shaped Diamond Pendant Heart Shaped Jewelry India Gold Jewelry Indian Diamond Jewelry Indian Fashion Jewelry Mens Diamond Stud Mens Diamond Stud Earrings Men'S Diamond Watches Opal Diamond Ring Opal Diamond Rings Peace Sign Pendants Pearl And Diamond Earring Pearl Hoop Earrings Peridot Diamond Ring Personalized Name Jewelry Photo Engraved Jewelry Pink Topaz Necklace Rose Gold Diamond Silver Dangle Earrings Silver Heart Charm Silver Heart Charms Silver Heart Jewelry Silver Heart Pendants Silver Initial Necklace Silver Initial Pendants Silver Necklace Chains Silver Pendant Necklace Star Of David Necklaces Sterling Silver Heart Necklaces Teardrop Diamond Necklace White Gold Studs White Gold Topaz Ring White Pearl Pendant Wholesale Indian Jewelry Wittnauer Diamond Watch Yellow Gold Charm Bracelet Yellow Gold Diamond Earrings 10k Gold Necklace