วชช. ตาก (20): รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร "พนักงานสุขภาพชุมชน" ตอน 1


หลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน 1 ปี นี้ ทาง ก.พ. สามารถเทียบวุฒิให้ได้ และรับประกาศนียบัตรร่วมกับกลุ่มที่ได้รับอนุปริญญาบัตร

รายละเอียด รายวิชา

1.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1                                60                                           3(2-2-5)

วัตถุประสงค์

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2.  มีความรู้ความเข้าใจขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น

3. มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้การปฐมพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4.     มีเจตนคติที่ดีในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาแนวคิดหลักการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาลในภาวะต่างๆ  การใช้ยาเพื่อการรักษาเบื้องต้น ตามขอบเขตที่กำหนด  การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  การให้ข้อมูลข่าวสารด้านยารวมถึงศึกษาหลักเวชปฏิบัติทั่วไป  ระบบการส่งต่อผู้ป่วยและการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยและใช้ยา  ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดบนพื้นฐานการดูแลรักษาแบบองค์รวม

2.  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 1                                           60                                           3(2-2-5)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการถึงการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวในแต่ละวัยทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน
 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎี  การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวการดูแลสุขภาพสมาชิกครอบครัวแต่ละวัย  ก่อนตั้งครรภ์  ขณะตั้งครรภ์ คลอด  หลังคลอด  ทารกแรกคลอด  วัยก่อนเรียน  วัยเรียน  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่  และวัยผู้สูงอายุ  การประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพ บุคคล  ครอบครัว ชุมชน  การเสริมสุขภาพช่องปาก  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  และโภชนาการชุมชนและนโยบายสุขภาพ

 

3.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 1                                                    30                                           2(2-0-4)

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3. สามารถนำแนวคิดและหลักการไปใช้ในงานสาธารณสุขได้

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาแนวคิด  หลักการและนโยบายด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  การจัดการคุณภาพน้ำ  การจัดการขยะมูลฝอย  การกำจัดสิ่งปฏิกูล  และสุขาภิบาลอาหาร ศึกษาการควบคุมกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค  การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและอาคารสถานที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การควบคุมเหตุรำคาญ  การสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน  และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.  การป้องกันและควบคุมโรค                                        60                                           3(2-2-5)

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
 2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการควบคุมโรคระบาด
 3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวินิจฉัย  และดูแลรักษา โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสำคัญ
 4. ตระหนักในความสำคัญและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

                        ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญของการเกิดโรค  ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การระบาดของโรค  ผลกระทบของโรคที่มีต่อสุขภาพกายและจิตใจ  การป้องกันและควบคุมโรค  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการควบคุมโรคระบาด

5.  การฟื้นฟูสภาพ                                                              30                                           2(2-0-4)

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  และหลักการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
 2. สามารถวางแผนการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ให้เหมาะสมตามสภาวะของการเจ็บป่วยได้
 3. มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและสามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลได้
 4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาแนวคิด  หลักการสำคัญของการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย  การดูแลแบบผสมผสาน  การดูแลแบบองค์รวม  กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด  การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ในสถานพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านและชุมชนรวมทั้งการเลือกวิธีการออกกำลังกายและการกีฬาที่เหมาะสมกับบุคคลได้

6.  สาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน                          30                                           2(2-0-4)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องหลักการและกลวิธีการดำเนินงานสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน
 2. เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
 3. เพื่อให้มีความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการสาธารณสุข
 4. เพื่อให้รู้บทบาทของสมุนไพรต่องานสาธารณสุข

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  หลักการ  การดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  การบริหารงานและการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานกับการบริการสาธารณสุขการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

7.  การบริหารงานสาธารณสุข                                         15                                           1(1-0-2)

วัตถุประสงค์

1.   มีความรู้เรื่องการบริหารงานสาธารณสุข

2.   มีทักษะในการบริหารงานด้านสาธารณสุขได้

3.   มีเจตนคติที่ดีในงานการบริหารงานสาธารณสุข

คำอธิบายรายวิชา

                        ศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข  หลักการบริหารงานสาธารณสุข นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข  โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข  การใช้เทคนิคเพื่อการบริหารสาธารณสุขโดยเน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุข และการประกันคุณภาพการบริหารจัดการ         

8.  จรรยาวิชาชีพ                                                                 15                           1(1-0-2)

วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพ  ขอบเขต  และกลไกลการควบคุมจรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุข
 2. สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามจรรยาวิชาชีพและมีคุณธรรม  จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความหมายและความสำคัญ  องค์ประกอบ ขอบเขต  และกลไกลการควบคุม จรรยาวิชาชีพด้านสาธารณสุข  ศึกษาพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ  ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 

9.  เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค                       30                                           2(2-0-4)

วัตถุประสงค์

                1.    ให้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของยาตามพระราชบัญญัติ

                2.    ให้วิธีการที่ร่างกายจัดการกับยา  และวิธีการออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย

3.    มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการสั่งใช้ยาได้อย่างปลอดภัย

4.    มีความเข้าใจประโยชน์ของการใช้ยา และการใช้ยาเท่าที่จำเป็น

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาความหมายและความสำคัญของยาตามพระราชบัญญัติ  วัตถุประสงค์ของการใช้ยารูปแบบและวิถีทางการใช้ยา  มีการดูดซึมยา  การกระจายของยา  การเปลี่ยนแปลงยาภายใน ร่างกายและการขับถ่ายยา  การออกฤทธิ์ของยาและให้ผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย (Systemic Pharmacology)

10.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2                                                    90                                           3(0-6-3)

วัตถุประสงค์

 1. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 2. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

                        ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่าง การประเมินสภาพผู้ป่วย การวัดสัญญาณชีพ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   ฝึกปฏิบัติการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ โดยบูรณาการ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสีวิทยา  การวินิจฉัยโรค และให้การรักษาอย่างเหมาะสมตามขอบเขตวิชาชีพ

หมายเลขบันทึก: 327023เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2010 23:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 20:22 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี