การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ ม.ขอนแก่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังนี้

วันที่สัมมนา จากเดิม 2-4 มิ.ย.49  เปลี่ยนเป็น 2-3 มิ.ย.49

สถานที่จัดสัมมนา จากเดิม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารขวัญมอ เปลี่ยนเป็น ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหัน