เก็บตกจากการประชุม EC

จาก 2 โครงการดังกล่าวให้ข้อสังเกตว่า เรื่องของ LO, KM และวิจัยสถาบันน่าจะขยายวงไประดับหนึ่งแล้วในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         บ่ายวันอังคารที่ 30 ส.ค. 48 ผมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committees That Review Biomedical Research) ซึ่งตามปกติจะประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง ในเวลาบ่ายของวันอังคารที่สามของทุกเดือน บางเดือนก็มีโครงการมาให้พิจารณาไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่จะมาก คณะกรรมการชุดนี้ทำงานกันค่อนข้างหนักมาก กรรมการบางส่วนเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร บางส่วนเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชน เป็นแพทย์ เป็นอัยการก็มี

         วันนี้มีโครงการมาให้พิจารณาไม่มาก แค่ 10 โครงการ และเป็นเรื่องที่พิจารณาได้ไม่ยาก ทำให้เรามีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกันว่า ในปีงบประมาณ 2549 เราน่าจะเชิญคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาช่วยเสริมจากปกติสักเดือนละคน เวียนเชิญไปหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน ในขณะเดียวกันก็ให้พยายามหาโอกาสให้กรรมการของเราได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการด้านนี้ หรือหาโอกาสเข้าร่วมพิจารณาโครงการที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ บ้าง จะได้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญขึ้น

         ภายใน 10 โครงการที่พิจารณา มี 2 โครงการที่น่าสนใจคือ มีโครงการหนึ่งเป็นของนิสิตปริญญาโท เรื่อง “การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลศูนย์” กลุ่มตัวอย่างอยู่ใน 10 โรงพยาบาลจากทั้งหมด 25 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลของการวิจัยจะสามารถนำมาทำBenchmarking เพื่อหา Best Practice และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปได้

         อีกโครงการหนึ่งเป็นของคุณสุรีย์ ชมพูพันธ์ ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน (Non-Teaching) ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร สนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะ (ทุกคณะใน ม.นเรศวร) ทำวิจัยด้วยทุนส่วนตัว คณะช่วยแค่ค่าวัสดุในการจัดพิมพ์เอกสาร

         จาก 2 โครงการดังกล่าวให้ข้อสังเกตว่า เรื่องของ LO, KM และวิจัยสถาบันน่าจะขยายวงไประดับหนึ่งแล้วในมหาวิทยาลัยนเรศวร

         วิบูลย์  วัฒนาธร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

moleudee
IP: xxx.7.131.68
เขียนเมื่อ 

เนรียน  อาจารย์วิบูลย์

พอดีเป็นนิสิตปริญญาโทคณะพยาบาล  อยากเรียนอาจารย์ว่ามีนิสิตที่ศึกษา LO /KM  5 ท่าน  เป็น LO 3  ท่าน  KM  2 ท่าน  ไม่เกิน 1 เดือนอาจารย์คงได้เห็นผ่านเข้าคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์  คงเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาองค์การต่อไป

         มลฤดี  คุณอำนวยรพ.ค่ายมสเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ