คำราชาศัพท์

ประมวลคำราชาศัพท์_หมวดร่างกาย

 สมเกียรติ  คำแหง  รวบรวม

พระเจ้า                    หมายถึง                  หัว

พระเศียร                  หมายถึง                  หัว

พระมัตถลุงค์            หมายถึง                  มันสมอง

พระเกศา                 หมายถึง                  ผม

ไรพระเกศา              หมายถึง                  ไรผม

พระโมลี                  หมายถึง                  ผมจุก

พระจุไร                   หมายถึง                  ไรจุก

พระจุฑามาศ            หมายถึง                  ผมมวย

พระเวณิ                  หมายถึง                  ผมเปีย

พระพักตร์                หมายถึง                  หน้า

พระราศี                   หมายถึง                  ผิวหน้า

พระอุณาโลม            หมายถึง                  ขนระหว่างคิ้ว

พระขนง                  หมายถึง                  คิ้ว

พระภมู                    หมายถึง                  คิ้ว

พระนลาฏ                หมายถึง                  หน้าผาก

พระเนตร                 หมายถึง                  ตา

พระจักษุ                  หมายถึง                  ตา

ขอบพระเนตร           หมายถึง                  ขอบตา

พระตจเนตร              หมายถึง                  หนังตา

พระกาฬเนตร            หมายถึง                  ตาดำ

พระเศวตรเนตร         หมายถึง                  ตาขาว

หลังพระเนตร            หมายถึง                  หลังตา

พระอัสสุ                  หมายถึง                  น้ำตา

น้ำพระเนตร              หมายถึง                  น้ำตา

พระอัสสุธารา           หมายถึง                  น้ำตา

พระโลมาจักษุ          หมายถึง                  ขนตา

มูลพระจักษุ              หมายถึง                  ขี้ตา

พระนาสา                 หมายถึง                  จมูก

พระนาสิก                หมายถึง                  จมูก

สันพระนาสา             หมายถึง                  สันจมูก

ช่องพระนาสิก           หมายถึง                  รูจมูก

พระโลมานาสิก         หมายถึง                  ขนจมูก

พระปราง                 หมายถึง                  แก้ม

พระกโบล                หมายถึง                  แก้ม

พระกรรณ                หมายถึง                  หู

พระโสต                  หมายถึง                  ช่องหู

มูลพระโสต              หมายถึง                  ขี้หู

พระกรรเจียก            หมายถึง                  จอนหู

พระโอษฐ์                หมายถึง                  ปาก

ริมพระโอษฐ์             หมายถึง                  ริมฝีปาก

พระอุลโลจโอษฐ์       หมายถึง                  เพดานปาก

พระชิวหา                หมายถึง                  ลิ้น

มูลพระชิวหา            หมายถึง                  ลิ้นไก่

พระทนต์                  หมายถึง                  ฟัน

ไรพระทนต์               หมายถึง                  ไรฟัน

ซี่พระทนต์               หมายถึง                  ซี่ฟัน

พระทาฐะ                 หมายถึง                  เขี้ยว

พระเขฬะ                 หมายถึง                  น้ำลาย

พระเอฬา                 หมายถึง                  น้ำลาย

พระเสมหะ               หมายถึง                  เสลด

พระหนุ                    หมายถึง                  คาง

ต้นพระหนุ                หมายถึง                  ขากรรไกร

พระมัสสุ                  หมายถึง                  หนวด

พระทาฒิกะ              หมายถึง                  เครา

พระศอ                    หมายถึง                  คอ

พระกัณฑ์                หมายถึง                  คอ

พระกรรฐ์                 หมายถึง                  คอ

พระกรรฐา                หมายถึง                  คอ

ลำพระศอ                หมายถึง                  ลำคอ

พระรากขวัญ             หมายถึง                  ไหปลาร้า

พระอังสา                 หมายถึง                  บ่า

พระอังสกุฏ              หมายถึง                  จะงอยบ่า

พระอุระ                   หมายถึง                  อก

พระทรวง                 หมายถึง                  ทรวงอก

พระถัน                    หมายถึง                  นม

พระเต้า                   หมายถึง                  นม

ยอดพระถัน              หมายถึง                  หัวนม

พระปทุมถัน              หมายถึง                  เต้านม

พระกษีรธารา            หมายถึง                  น้ำนม

พระกษีระ                 หมายถึง                  น้ำนม

พระพาหา                หมายถึง                  ต้นแขน (จากไหล่ถึงข้อศอก)

พระกร                    หมายถึง                  ปลายแขน (จากข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกรรปุร                หมายถึง                  ศอก

พระกโบร                 หมายถึง                  ข้อศอก

พระกัจฉะ                 หมายถึง                  รักแร้

พระโลมากัจฉะ          หมายถึง                  ขนรักแร้

มูลพระกัจฉะ             หมายถึง                  ขี้เต่า

พระหัตถ์                  หมายถึง                  มือ

ข้อพระหัตถ์              หมายถึง                  ข้อมือ

หลังพระหัตถ์            หมายถึง                  หลังมือ

ฝ่าพระหัตถ์              หมายถึง                  ฝ่ามือ

นิ้วพระหัตถ์              หมายถึง                  นิ้วมือ

พระองคุลี                หมายถึง                  นิ้วมือ

พระอังคุฐ                หมายถึง                  นิ้วหัวแม่มือ

พระดัชนี                 หมายถึง                  นิ้วชี้

พระมัชฌิมา             หมายถึง                  นิ้วกลาง

พระอนามิกา             หมายถึง                  นิ้วนาง

พระกนิษฐา              หมายถึง                  นิ้วก้อย

ข้อนิ้วพระหัตถ์          หมายถึง                  ข้อนิ้วมือ

พระนขา                  หมายถึง                  เล็บ

มูลพระนขา              หมายถึง                  ขี้เล็บ

นขเลขา                  หมายถึง                  ทาเล็บ

พระมุฐิ                    หมายถึง                  กำหมัด, กำปั้น

พระอุทร                  หมายถึง                  ท้อง

พระครรภ์                 หมายถึง                  ท้อง

พระนาภี                  หมายถึง                  สะดือ

บั้นพระองค์              หมายถึง                  บั้นเอว

พระปรัศว์                 หมายถึง                  สีข้าง

พระกฤษฎี                หมายถึง                  เอว

พระขนอง                หมายถึง                  หลัง

พระปฤษฏางค์          หมายถึง                  หลัง

พระโสณิ                 หมายถึง                  ตะโพก, สะโพก

พระนั่งทับ                หมายถึง                  ก้น

พระคุยหฐาน            หมายถึง                  อวัยวะที่ลับ

พระคุยหประเทศ        หมายถึง                  อวัยวะที่ลับ

พระโลมชาติ             หมายถึง                  ขนในที่ลับ

พระอัณฑะ               หมายถึง                  อัณฑะ

พระบังคนหนัก          หมายถึง                  อุจจาระ

พระบังคนเบา            หมายถึง                  ปัสสาวะ

พระอูรุ                    หมายถึง                  ต้นขา

พระเพลา                 หมายถึง                  ขา, ตัก

พระชานุ                  หมายถึง                  เข่า

พระชงฆ์                  หมายถึง                  แข้ง

หลังพระชงฆ์            หมายถึง                  น่อง

พระโคปผกะ             หมายถึง                  ตาตุ่ม

ข้อพระบาท              หมายถึง                  ข้อเท้า

หลังพระบาท            หมายถึง                  หลังเท้า

พระบาท                  หมายถึง                  เท้า

พระบาทาธึก             หมายถึง                  เส้นกลางใจเท้า

นิ้วพระบาท              หมายถึง                  นิ้วเท้า

มูลมักขิกา               หมายถึง                  ขี้แมลงวัน

พระเสโท                 หมายถึง                  เหงื่อ

พระองคุลีบาท          หมายถึง                  นิ้วเท้า

พระปราษณี              หมายถึง                  ส้นเท้า

พระปัณหิ                 หมายถึง                  ส้นเท้า

ปลายพระบาท           หมายถึง                  ปลายเท้า

พระโลมา                 หมายถึง                  ขน

พระตจะ                   หมายถึง                  หนัง

พระฉวี                    หมายถึง                  ผิวหนัง

พระปีฬกา                หมายถึง                  ปาน

พระปีฑกา                หมายถึง                  ไฝ

พระยอด                  หมายถึง                  ฝี

พระอันตคุณ             หมายถึง                  ลำไส้เล็ก

พระปีฬก                  หมายถึง                  ขี้แมลงวัน

พระเมโท                 หมายถึง                  ไคล

พระบุพโพ                หมายถึง                  น้ำเหลือง

พระอุหลบ                หมายถึง                  ระดูหญิง

พระโลหิต                หมายถึง                  เลือด

เส้นพระโลหิต           หมายถึง                  เส้นเลือด

พระหฤทัย                หมายถึง                  หัวใจ

พระปัปผาสะ             หมายถึง                  ปอด

พระยกนะ                 หมายถึง                  ตับ

พระวักกะ                 หมายถึง                  ไต

พระอันตะ                หมายถึง                  ลำไส้ใหญ่

พระฉายา                 หมายถึง                  เงา

พระกิโลมกะ             หมายถึง                  พังผืด

พระปิหก                  หมายถึง                  ม้าม

พระปิตตะ                หมายถึง                  น้ำดี

พระนหารุ                 หมายถึง                  เอ็น

พระบุพโพ                หมายถึง                  น้ำหนอง

พระบรมอัฐิ               หมายถึง                  กระดูก

พระอัฐิมิญชะ            หมายถึง                  เยื่อในกระดูก

พระวรกาย               หมายถึง                  ร่างกาย

พระอังคาร               หมายถึง                  กระดูกที่เผาแล้ว

พระอัสสาสะ             หมายถึง                  ลมหายใจเข้า

พระปัสสาสะ             หมายถึง                  ลมหายใจออก

พระบรมศพ              หมายถึง                  ศพ

พระลสิกา                หมายถึง                  ไขข้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 325498, เขียน: 06 Jan 2010 @ 21:05 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

IP: xxx.120.238.39
เขียนเมื่อ 

ะดพดเดเดเิเิิเ้

IP: xxx.120.238.39
เขียนเมื่อ 

ดี

 

คน
IP: xxx.173.200.165
เขียนเมื่อ 

fuq

-[3]z[i]z[5]-
IP: xxx.172.23.161
เขียนเมื่อ 

 บ๊ มีพระ ไบยกา ก่ๅ คัฟ

view
IP: xxx.52.152.93
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ

นกเกด
IP: xxx.49.62.88
เขียนเมื่อ 

ดีมากทำไห้หาได้หลายคำ

123ด456
IP: xxx.10.88.202
เขียนเมื่อ 

ทำไรกันอยู่

วัชรพงศ์
IP: xxx.27.164.123
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคําพิศพักตร์เลยครับ

123
IP: xxx.51.234.214
เขียนเมื่อ 

บ๊ มีพระ ไบยกา ก่ๅ คัฟ

าจ่ตชขร า่จตร่าม
IP: xxx.78.173.127
เขียนเมื่อ 

ดกา้

คน
IP: xxx.207.13.61
เขียนเมื่อ 

ควย

กัสจัง
IP: xxx.55.222.164
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ช่วยให้หนูทำการบ้านได้เยอะเลย

ขมิ้น
IP: xxx.230.234.140
เขียนเมื่อ 

ต่างพระเนตรพระกรรณ ปปลว่าอะไรค้ะ