งานส่งเสริมสุขภาพ : BAR ประชุมเตรียมการจัดงานวัน อสม.ประจำปี 2553


ในวันนี้เวลา 14.30 น. จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวัน อสม.ในช่วงเดือน มีนาคม 2553 โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

แนวทางการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ     ประจำปี 2553

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับ อสม.ที่มีความเสียสละ เพื่อดูแลสุขภาพของเพื่อนบ้านและคนในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

2. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีงามของ อสม. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกัน

 

แนวคิดการดำเนินงาน

- เน้นการมีส่วนร่วมของชมรม อสม.ระดับอำเภอ จังหวัด และ จนท.สธ.ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

1) ร่วมคิด วางแผนการจัดงาน          2) ร่วมตัดสินใจ ในวิธีการจัดงาน

3) ร่วมกันจัดงาน                 4) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสุขและได้รับประโยชน์

5) มีการสรุปบทเรียนการจัดงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอให้เห็นคุณค่า ของ งานสุขภาพภาคประชาชน และ อสม.

- สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. และ จนท.สธ.ที่ปฏิบัติงานสุขภาพภาคประชาชนระดับตำบล และอำเภอ

 

ข้อเสนอรูปแบบการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ

ระดับอำเภอ

-    เจ้าภาพร่วม  ได้แก่  สสอ.    สอ.   รพ.   เทศบาลที่เกี่ยวข้อง  และชมรม อสม.ระดับอำเภอ

-   ผู้ร่วมงาน  ได้แก่  คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ  อสม.ดีเด่นทุกระดับ  จนท.สธ.  ทุกตำบล    รพ.     สสอ.    อบต.    นายกเทศมนตรี

-    ระยะเวลาการจัด  ภายหลังการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข ภายในเดือนมีนาคม 2552

-    กิจกรรม ได้แก่

  • การจัดนิทรรศการประวัติ ความเป็นมา ผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และทิศทางอนาคตงานสุขภาพภาคประชาชน และบทบาทของ อสม.
  • การมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นทุกระดับ
  • การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของ อสม.ดีเด่นทุกระดับ และระดับที่สูงขึ้น (ถ้าได้รับ)
  • การเปิดเวทีรับฟังความเห็นการทำงานดูแลสุขภาพของ อสม.
  • การนำเสนอต้นแบบ “การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสุขภาพในตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล.....”  จำนวน 1 ตำบล

 

-    กิจกรรมทางเลือก ได้แก่

  • การจัดแสดงสาระบันเทิงสอดแทรกกิจกรรมสุขภาพของแต่ละชมรม อสม.ระดับอำเภอ เช่น ละครเวที เกมส์ การร้องเพลง การออกกำลังกายประยุกต์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
  • การแข่งขันกีฬาสัมพันธไมตรี อสม. และ จนท.สธ.  เช่น กีฬาพื้นบ้านระหว่างอำเภอ
  • การคัดเลือก อสม.ดีและเก่ง เช่น ฟันดี ดัชนีมวลกายดี อายุยืน พฤติกรรมสุขภาพดี มีทักษะการใช้อุปกรณ์การตรวจสุขภาพ เช่น เครื่องวัดความดัน การตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะ การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดส่วนสูง วัดปรอท เป็นต้น
  • การจับฉลากรางวัลให้กับ อสม.ที่ร่วมงาน

 (โดยให้มีการสรุปบทเรียนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ทุกระดับ เพื่อเป็นการประเมินผลร่วมกัน)

โดยมีวาระดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.เกาะช้าง ประจำปีงบประมาณ 2553

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.1.    การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

มติที่ประชุม.........................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1. การมอบหมายงาน หน้าที่รับผิดชอบ

2.2.1        สถานที่ดำเนินการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

2.2.2        เวที

2.1.1        เครื่องเสี่ยง

2.1.2        วิทยากร

2.1.3        อาหารและเครื่องดื่ม 

2.1.4        ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

-          พิธีเปิด

-          อุปกรณ์สาธิต

2.2    การจัดสรรงบประมาณ

2.2.1        ค่าเสื้อ อสม จำนวนเท่าไร...............

2.2.2        ค่าเสื้อ คปสอเกาะช้าง  จำนวน   80 ตัว

2.2.3        ค่าอาหาร โดยประมาณ.......................

2.3    การจัดนิทรรศการ  

2.3.1        ฝ่ายการ , ฝ่ายเวช

มติที่ประชุม..................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ

3.1.    เชิญตัวแทน อสม.ข่าร่วมประชุมดำเนินการ

โดยในวันนี้ จะปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน และการจัดประชุมใหญ่ในครั้งต่อไป

หมายเลขบันทึก: 325417เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2010 14:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท