ความหมายของเทคโนโลยี (Technology)

“เทคโนโลยี” เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน...

เทคโนโลยี (Technology)

มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ

Tech = Art ในภาษาอังกฤษ
Logos = A study of

     เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ กัน และเรียกชื่อไปตามสาขาที่ใช้ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการสงคราม เป็นต้น
   คำว่า “เทคโนโลยี” มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรก เทคโนโลยีที่นำมาใช้ เป็น เทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน การเพิ่มของประชากร และข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

องค์ประกอบของเทคโนโลยี

องค์ประกอบของเทคโนโลยีมีส่วนที่สำคัญ 2 อย่างคือ องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

1.องค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม คือ สิ่งที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ เช่น เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคโนโลยีเป็นรูปธรรม เป็นประเภทผลผลิตที่นำไปใช้ได้เลย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ รถไถนา ส่วนอีกประเภทหนึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที อยู่ในรูปของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

2.องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม คือ สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจับต้องได้ยาก เช่น ความรู้ วิธีการ กระบวนการ

อ้างอิง : http://homepage.sl.ac.th/el050/work02.el050.html

อ้างอิง : http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page01004.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวเพ็ญปิติ มากชูความเห็น (1)

IP: xxx.158.176.200
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน่ะ