รวมมิตร KM ปฏิบัติ (1)

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อทำการทบทวนตนเอง จะพบว่า ช่วงวันที่ 19-31 พฤษภาคม เป็นกระบวนการพิเศษเข้มข้นสำหรับตนเองในการฝึก KM ปฏิบัติ


        ณ วันนี้ KM ปฏิบัติของ Internship ล่วงเลยสัปดาห์ที่ 3 ไปแล้ว เมื่อทำการทบทวนตนเอง จะพบว่า ช่วงวันที่ 19-31 พฤษภาคม เป็นกระบวนการพิเศษเข้มข้นสำหรับตนเองในการฝึก KM ปฏิบัติ จึงขอผูกเรื่องราวเป็นชุด รวมมิตร  KM ปฏิบัติ  มีความยาว  5  ตอน  เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวการเรียนรู้ ออกมาแลกเปลี่ยนในรูปแบบของความนึกคิด จินตนาการ ที่ต้องการเปรียบเปรยสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน ปัจจัยแวดล้อมต่างๆกันโดยจะใช้  ภูมิความนึกคิดเดิมมาผสมผสาน

        ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมเวทีการจัดการความรู้ รูปแบบต่างๆ   ในพื้นที่นอกสำนักงาน 6 ครั้ง  ดังคำกล่าวว่า “ เดินทางหมื่นลี้  ดีกว่าอ่านหนังสือหมื่นเล่ม ” 

ตาราง KM ปฏิบัตินอกสำนักงาน

วันที่

เวทีที่เข้าร่วม

ทำอะไร

19-21 พ.ค. 2549
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายวิทยุชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  จ.ราชบุรี
ติดตามคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด และคุณฉันทลักษณ์   อาจหาญไปเรียนรู้การจัดกระบวนการ KM  และรับผิดชอบกระบวนการ AAR
22-23 พ.ค. 2549
การอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  กลุ่มผลิตไฟฟ้าสำหรับหัวหน้าแผนก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ณ โรงแรมรอยัลซิตี้             กรุงเทพมหานคร
ติดตาม ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืดพร้อมคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด ไปเรียนรู้วิธีการบรรยาย KM และเรียนรู้ตัวอย่างกระบวนการ KM ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
24 พ.ค. 2549
การประชุมAAR เพื่อขับเคลื่อน การแพทย์แบบมีหัวใจเป็นมนุษย์  หลังจากดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ติดตาม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  พร้อมคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด ไปเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ และเรียนรู้วิธีการAAR นำไปสู่ Action
26 พ.ค. 2549
การประชุมสัมมนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้วิถีพุทธเพื่อพัฒนาคุณธรรมน้อมนำชีวิตของผู้บริหาร  9 โรงเรียน  โดยศูนย์คุณธรรม     ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จ.ปทุมธานี
ติดตาม คุณนภินทร  ศิริไทย และคุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ ไปเรียนรู้การจัดกระบวนการ KM  และรับผิดชอบเป็นคุณอำนวย
27 พ.ค. 2549
การบรรยาย หัวข้อเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้  ของสถาบันพระปกเกล้า              
ติดตาม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  พร้อมคุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ ไปเรียนรู้วิธีการบรรยาย KM
30 พ.ค. 2549
เวทีนวัตกรรมหุ้นส่วนการพัฒนาในพื้นที่   ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช    กรุงเทพมหานคร
ติดตามทีมงาน สคส. ไปเรียนรู้การจัดเวทีเสวนา โดยมี คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส  เป็นเจ้าของงาน และรับผิดชอบจับประเด็น KM

       ทำ AAR  กิจกรรมข้างต้น 2 ครั้ง ใน Weekly Meeting  ของ สคส. วันพุธที่ 3 และ 4 ของเดือน   นับเป็นประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าประทับใจ ของ KM Internship

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.ความเห็น (0)