โครงงาน เรื่อง  เทียนเจล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ศิริพร  วีระชัยรัตนา

วัตถุประสงค์

-เพื่อศึกษาในการทำเทียนเจล

ปัญหาในการทำเทียนเจล

คือ เวลาเทเทียนเจลแล้วเกิดฟองอากาศทำให้ไม่สวย

วิธีแก้ปัญหา

คือ เทเทียนเจลให้เร็วขึ้น และเทอย่างสม่ำเสมอ

วัสดุอุปกรณ์

-เทียนเจล

-ไส้เทียน

-อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น ทรายสี เปลือกหอย เป็นต้น

-ขวดแก้ว

-หม้อ

-เตาแก๊ส

-ทัพพี

ขั้นตอนการปฎิบัติ

1.ล้างแก้วให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

2.จัดตกแต่งภายในแก้ว ตามที่ต้องการ

3.ใส่ไส้เทียนลงไปในแก้ว

4.ต้มเทียนเจลแล้วคนจนกว่าเจลจะละลายดี

5.เมื่อเทียนเจลละลายดีแล้ว เทเทียนเจลลงไปในแก้วที่เตรียมไว้

6.รอจนกว่าเจลจะแห้ง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณที่ใช้

ประมาณ 30/อัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดความสามัคคีในกลุ่ม

2. สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้

3. สามารถนำไปสอนต่อผู้ที่สนใจได้

เอกสารอ้างอิง

http://www.patongbeachthailand.com

 

 

 

สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้

1.นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณศรี  เลขที่ 9

2.นางสาวสุธาสินี  วีระชาติ  เลขที่  28

3.นางสาวสุภัชชา  เพชรแสนค่า  เลขที่  31

4.นางสาวจิราภรณ์  แสนทวีสุข  เลขที่  33

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3