ประยงค์ สุดเสน่ห์

ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา

ประยงค์  สุดเสน่ห์  ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบงานดังนี้
1.การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
5.การจัดการเรียนรู้ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6.ประจำกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

<p align="left"> </p><p align="center"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3ความเห็น (0)