Lisrel

โมเดล RISREL เพื่อการวิจัย

โมเดล RISREL  เพื่อการวิจัย

 

  • RISREL  เป็นโมเดลสำหรับวิเคราะห์ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่รู้ในชุดของสมการโครงสร้าง มีหลักการโดยสมมติว่าสาเหตุเป็นโครงสร้างระหว่างชุดของตัวแปรแฝงและตัวแปรที่สังเกตได้จะเป็นตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝง
  • ตัวแปรในสมการ ประกอบด้วย

–                 ตัวแปรที่สังเกตได้โดยตรง (Manifest  Variable)

–                 ตัวแปรที่สังเกตไม่ได้หรือตัวแปรแฝง (Latent)

–                 ตัวแปรที่สังเกตไม่ได้แต่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สังเกตได้

วิธีการของ  RISREL

–                 วิธีการของ RISREL  จะถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับตัวแปรแฝง  ความคลาดเคลื่อนในการวัด  ความเป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน  และความสำคัญระหว่างตัวแปร

ลักษณะของ  โมเดล RISREL

  1. โมเดลสมการโครงสร้าง (Structeral  Equation  Modeling) นำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ที่เป็นนามธรรม

                - พฤติกรรมของบุคคล

                - เจตคติ

                -ความรู้สึกและแรงจูงใจ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในการวัด

      2.   โมเดล  RISREL     เต็มรูปแบบ

องค์ประกอบของ  โมเดล RISREL

ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ

  1. โมเดลการวัด (MEASUREMENT  MODEL) เป็นตัวแปรแฝง หรือโครงสร้างสมมิฐานที่ขึ้นอยู่กับหรือถูกบ่งชี้โดยตัวแปรสังเกต ตัวแปรแฝงจะอธิบายคุณลักษณะการวัด (ความเชื่อมั่น) ตัวแปรสังเกต

2. โมเดลสมการโครงสร้าง (Structeral  Equation  Modeling) เป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยจะอธิบายเชิงเหตุและผล มากกว่าความสัมพันธ์เชิงประจักษ์

รูปแบบของโมเดล RISREL

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inzeeความเห็น (0)