ขอนำเสนองานในชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพขึ้นในชุมชนบ้านโรงลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ และพัฒนาอาชีพ เพื่อให้คนในชุมชนที่ว่างงาน สามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้