การบริหารงานสถานศึกษา

 

บริหารงานบุคคลด้วยการบริหารใจ

บริหารงานทั่วไปด้วยการอำนวยการ

บริหารงานวิชาการด้วยการยึดผู้เรียน

บริหารการเงินโรงเรียนด้วยระเบียบปฏิบัติ