ตัวอย่าง

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของวิชา..................... จัดทำขึ้นเพื่อเป็นให้ผู้ที่อ่านได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ....มีส่วนสำคัญ คือ1..........2............3.............และก็ขอขอบคุณ(ใครก็ได้ที่ให้คำ นะนำแก่เรา).............. สุดท้ายนี้ฉันและคณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ ศึกษาไม่มากก็น้อย
                                                                                      
                                                                                                                           คณะผู้จัดทำ
                                                                                                             น.ส./นาย.........................