มุมมองการพัฒนาโรงเรียนให้มีขีดสมรรถนะสูง


การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

การบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ

(การพัฒนาโรงเรียนให้มีสมรรถนะสูง)

                       

           ยุคพัฒนาโรงเรียนเพื่อเพิ่มผล            มุ่งเน้นคนพร้อมระบบครบสร้างสรรค์

รับรู้งานอีกเป้าหมายให้ครบครัน                    เพื่อเพิ่มพลันขีดสมรรถนะพากว้างไกล

            มุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ                        ประสานงานเพื่อรับรวมส่วนร่วมได้

มุ่งบรรลุภารกิจทั้งนอก-ใน                           พลิกผันให้บรรลุมุ่งผลงาน

            อีกเรียนรู้ทันโลกปรับ-รับต่อเนื่อง      กระตุ้นเตือนรวมพลสู่ฝั่งฝัน

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์อีกนวัตกรรม                  เพิ่มสีสันด้วยเทคโนฯนำองค์การ

            ปรับให้ทันด้วยการเสริมมีส่วนร่วม     ไม่กำกวมกระจายอำนาจอย่าขลาดเขลา

ได้ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยบรรเทา                     มิอับเฉาด้วยมีมิตรร่วมทำดำเนินการ

            สร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้  ได้เชิดชูรับร่วมงานมาประสาน

อีกรับผิดชอบต่อผลที่พบพาน                      ทำให้งานเพิ่มระบบ-คนพัฒนา           

           

จากการศึกษามุมมองของนักวิชาการหลากหลายท่าน ในแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง จะมีองค์ประกอบ 3 ประการ กล่าวคือ

  1. การกำหนดยุทธศาสตร์ Strategic Formulation ซึ่งได้แก่  การวิเคราะห์ การกำหนดทิศทาง  การวางยุทธศาสตร์  และการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนรับผิดชอบร่วมกันได้รับทราบ  เข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างมีระบบ
  2. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ Strategic Implementation Execution  โดยการทำให้ทั่วทั้งโรงเรียนมุ่งเน้นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  การจัดทำโครงการและงบประมาณ  การมีโครงสร้างและกระบวนการทำงาน   การสนับสนุน/ส่งเสริม สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร   การดำเนินการวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน   การมีความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ   การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และระบบการจูงใจและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  ตลอดจนการสนับสนุน/ส่งเสริมความสามารถที่องค์กรควรจะมีเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  โดยจำเป็นต้องอาศัย  ทักษะ ความสามารถของผู้บริหาร  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  การมีผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการ  การเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม  การทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆในสังคมที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  และการแบ่งปันความรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียน
  3. การประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Strategic Measurement and Evaluation  โดยจะต้องมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

 

       ทั้งนี้ ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหาร รวมหมายถึงบุคลากรทุกคน     จำต้องช่วยกันให้เกิดโดย มุ่งเน้นผู้รับบริการ อันได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีบทบาททางการศึกษาของโรงเรียน การมุ่งบรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย     ที่โรงเรียนวางไว้ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียน ตลอดจนการรู้ทันโลก รู้เท่าทันเทคโนโลยี การมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะการพัฒนาตนเองในเชิงประจักษ์และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  การมีส่วนร่วมของบุคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การมีผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการโดยโรงเรียนใช้หลักในการกระจายอำนาจ กระจายโอกาสการตัดสินใจในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย แต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมไปถึงการ่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบอย่างกัลยาณมิตร  การทำงานร่วมกับองค์การอื่นในการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นเครือข่าย เพราะนอกจากที่ในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน สามารถถ่ายโอนหรือรับรู้ รับทราบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น หากแต่บางท้องที่ก็จำเป็นต้องใช้การสื่อสารปากต่อปาก ดังนั้นการมีภาคี การมีเครือข่ายของตนในระดับพื้นฐานก็ยังคงไว้  สุดท้ายคือการรู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการบริหารนั้น เพื่อพร้อมที่จะแก้ไขและพัฒนาในส่วนที่เป็นอุปสรรคหรือข้อจำกัดให้น้อยลง เพื่อเพิ่มการมีโอกาสและจุดแข็งให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยการเปิดใจยอมรับกับผลงานที่เกิดแล้วโรงเรียนของเราและท่านก็จะเกิดการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างแน่นนอน แต่สิ่งสำคัญคือ อย่าท้อเพราะ “กำแพงเมืองจีน หรือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ละที่ไม่ได้สร้างภายในวันเดียว”

 

**************************************

หมายเลขบันทึก: 320229เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2009 15:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 00:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (11)
  • ดีครับท่านอาจารย์
  • แต่เป็นเชิงระบบ
  • น่าจะเน้นที่ นักเรียน เป็นที่ตั้งครับ(ด้วยความเคารพ)

ขอให้กำลังใจครับสำหรับนักการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น เพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาครับ

สมกับเป็นผู้บริหารมืออาชีพจริงๆครับ อย่างเป็นผู้ไต้บังคับบัยชากับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์อย่างนี้แหละครับ

ลูกหลานสุนทรภู่ หรือเปล่านี่

นอกจากเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วยังเป็นนักบริหารและนักบริการที่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับ

เป็นอีกแนวความคิด ที่มองเห็นภาพแนวทางการบริหารงาน ขอชื่นชมนะคะ

ขอบคุณในทุกแนวความคิดนะคะ ซึ่งเราคงต้องช่วยกัน อย่างน้อยการที่เราเป็นเครือข่ายแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาการศึกษา

ขอบคุณสำคัญแนวคิดดี ๆ

ขอบคุณคะที่เข้ามาให้กำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี