การสอนอ่านจับใจความ

อ่านจับใจความ  เป็นการสรุปความจากรเองที่อ่าน  หลักสำคัญในการอ่าน คือ จับใจความสำคัญให้ได้ว่าในเนื้อเรื่องนั้นมีใค  ที่ไหน  เมื่อไร  ทำอย่างไร  และการกระทำนั้น ๆ เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง  นอกจากนั้นยังอาจมีสาระสำคัญหรือข้อคิดต่าง ๆจากเรื่องนั้น ๆ วึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเมื่ออ่านเรื่องใดแล้วควรพิจารณาดูด้วย 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน ความหมายสำคัญของการอ่าน คือ  การทำความเข้าใจเรื่องราวในข้อความที่อ่าน  รู้จักแยกแยะเรื่องราว  สรุปความ หาสาระสำคัญของเรื่อง รู้จักประมาณค่าของข้อความ รวมทั้งพิจารณาแนวของเรื่องและน้ำเสียงของผู้เขียนเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง