Contact

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้าง  
เทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตประจำวันมีการผลิตสินค้าทีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมามากขึ้นมนุษย์เราสามารถส่งสัญญาณสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเช่น มือถือ, คอมพิวเตอร์

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31817, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)