เด็กอยุธยา

สารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซอฟต์แวร์เป็นตัวจักรสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) ได้มีวิวัฒนาการขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาภาคการผลิต และบริการของประเทศ ปัจจับดังกล่างส่งผลให้ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการลงทุนสูงนัก จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น ประเทศจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมการด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากร คุณภาพ ด้านความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูล ได้จากทุกแห่งและทุกเมื่อ ด้านการจัดการข้อมูลมหาศาลที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเครือข่าย เพื่อสามารถรองรับแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายสุณีย์ ไขระย้าความเห็น (0)