ช่วยลดอัตราการเกิดคว่มผิดพลาดให้น้อยลงและทำให้เกิดความรู้และยังทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
 ทำให้เห็นสภาพปัญหา/สภาพการเปลี่ยนแปลงว่าก้าวหน้าหรือตกต่ำสามารถประเมินค่าได้