คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12

คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12

ชื่อเรือง  คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญเขตการศึกษา12

ผู้วิจัย  บุญเสริม มงคลดาว

ปีที่วิจัย  2543

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1.เพื่อศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12 ตามความเห็นของครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ขนาดโรงเรียนและสถานที่ตั้ง

  2.เพื่อศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12 ระหว่างคว่มเห็นขงครูผู้สอนกับกรรมการโรงเรียน

  3. เพื่อศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12 จำนวน 11580คน และกรรมการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเดียวกับครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12 จำนวน 1760

ตัวแปรที่ศึกาษา

 1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานะภาพของครูผู้สอนและกรรมการดังนี้

  1.1 ตำแหน่ง

  1.1.1ครูผู้สอน

  1.1.2กรรมการโรงเรียน

  1.2ระดับการศึกษา

  1.2.1ต่ำกว่าปริญาตรีหรือเทียบเท่า

  1.2.2ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  1.3ขนาดของโรงเรียน

  1.3.1ขนาดเล็ก

  1.3.2ขนาดกลาง

  1.3.3ขนาดใหญ่

  1.4สถานที่ตั้ง

  1.4.1ในเมือง

  1.4.2นอกเมือง

 2.ตัวแปรตาม  ได้แก่ความเห็นของครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคุณธรรมธรรมของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย การรักษาสัจจะ การรู้จักข่มใจตนเอง ความอดทนและความเสียสละ

เคื่องมือที่ใช้การวิจัย

  เป้นแบบสอบถาม แบ่งได้เป็น2ตอน คือเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

  1.นำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ของความร่วมมือจากผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี

  2.นำแบบสอบถามมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา

  3.หลังจากแจกแบบสอบถามแล้ว2สัปดาห์ ไปรับแบบสอบถามคืน

 วิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์

 1.หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน

 2.เปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหาร ระหว่างความคิดเห็นของครูและกรรมการโรงเรียน ระหว่างระดับการศึกา ประสบการณ์ และสถานที่ตั้ง โดยใช้ค่า t-test

 ผลการวิจัยพบว่า

  ผลจากการวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้บริหารสถาศึกษาสูงกว่ากรรมการโรงเรียน ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติบัติตามคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนต่ำกว่าครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความการวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัยเรื่องที่3ครับ

หมายเลขบันทึก: 317924, เขียน: 03 Dec 2009 @ 18:18 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อืม.......ขยันเหมือนกันนะเนี่ยน้อง