ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าเคียน


คุณไพเราะ ปทุมพร และทีมท่าเคียน เก็บมาเล่า..เอามาฝากคะ

                       ประวัติชุมชน  ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าเคียน 

          เดิมเป็นชุมชนบ้านหน้าควนลัง ม.1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ เมื่อมีการปกครองรูปเทศบาลตำบล ได้แบ่ง ม.1 ต.ควนลัง ออกเป็นชุมชนทั้งหมด 8 ชุมชน เรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1.ชุมชนต้นโพธิ์  (มีต้นโพธิ์ หลายต้น) 2.ชุมชนปลักว้า (มีหนองน้ำต้นหว้า) 3.ชุมชนประสานมิตร  (เรียกตามถนนซอยประชาชนตั้งเรือน ตามแนวถนน)   4.ชุมชนบ้านหน้าควน (ดั้งเดิมเป็นที่ราบเนินควนลัง) 5.ชุมชนควนสันติ (เป็นพื้นที่ควน น้ำไม่ท่วม) 6.ชุมชนแม่ลัง 7.ชุมชนพรุฉิมพลี 8.ชุมชนในสวน 

           มีประชากร ม.1 บ้านหน้าควน ชาย 6,455 คน หญิง 7,385 คน รวม 13,840 คน  คิดเป็นครอบครัวจำนวน 5,870 ครอบครัว

               

ผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าเคียน

              ปี 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52)

               

                    1.  กิจกรรมการบริการ ปี 51 -  ปี 52 (ตามตารางรายงาน) :  ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการจาก  3  วัน  คือ  จันทร์ พุธ  พฤหัสบดี  เป็น 4 วัน  คือ จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดีเช้า  ช่วงบ่ายออกบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว มี อสม. มาช่วยเหลือในคลินิกและออกประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนวัดท่าเคียน

                        ผู้รับบริการแยกตามโรค 5 อันดับแรก

   1.Common cold                     

   2. Muscle strain                       

   3.Dyspepsia                            

   4. Dermatitis                            

   5. Insomnia                              

                                   โรคเรื้อรัง

                           HT                                  

                           DM – HT                             

       สิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  (เฉลี่ยต่อเดือน)

  บัตร  UC  ในเขต     มี ท.   52 ราย  ไม่มี  ท.  18 ราย

                นอกเขต  มี ท.    6  ราย  ไม่มี  ท.   ­-  ราย

                ประกันสังคม       6  ราย

                เบิกได้               7  ราย

 

                    2.  กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีการออกบริการคัดกรองในพื้นที่ ตามชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับ สถานีอนามัย เทศบาลควนลัง  โดยประธานชุมชน / อสม. นัดประชาชนมารับบริการ จำนวน 3 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 184 ราย มีภาวะเสี่ยงต่อโรค

            DM                                          49   ราย    คิดเป็น   26.63%  

            HT                                           49    ราย    คิดเป็น   26.63 %

            Obesity + BMI                           70    ราย    คิดเป็น   38.04 %

นัดผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงมาตรวจซ้ำในคลินิก และส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยที่ รพ.หาดใหญ่ (เวชปฏิบัติครอบครัว) จำนวน 5  ราย  เป็น DM   2   ราย   , HT   3   ราย

                   3.กิจกรรมบริการเยี่ยมบ้าน ออกบริการเยี่ยมบ้าน  จำนวน  247  ราย  เป็น

            ผู้ป่วยเรื้อรัง                            186 ราย

            ดูแลสุขภาพทั่วไป                    56  ราย 

            แม่หลังคลอด                           3  ราย

            ผู้ป่วยเรื้อรังที่พิการ                   16  ราย (จากภาวะแทรกซ้อนโรค HT,DM)

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เดินได้โดยใช้ไม้ค้ำยัน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องมีญาติช่วยเหลือทั้งหมด และต้องให้การพยาบาล On NG tube 4 ราย

 ปี 51 case HT,DM เสียชีวิต 5 ราย ประเมินภาวะสุขภาพครอบครัวโดย อสม. จำนวน 67 ครอบครัว มีผู้ป่วยเรื้อรังรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง / มีภาวะแทรกซ้อน ออกติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับอสม. ส่งเสริมการดูแลตนเอง และให้ญาติมีส่วนร่วม(พบแพทย์รับบริการต่อเนื่อง)  5 ราย

 

                4.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับชมรมรักษ์สุขภาพ

                                *  ให้ความรู้ ส่งเสริมการดูแลตนเอง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง – เบาหวาน

                                *  ติดตามภาวะสุขภาพของสมาชิกชมรมรักษ์สุขภาพ (กำลังดำเนินการ) โดย อสม. มีส่วน

                                    ร่วม

                                *  ชมรมจัดเดินออกกำลังกายทุกวัน  5.00 น. รอบคลอง ร.1

                                *  จัดให้ความรู้ / การประกอบอาชีพต่าง ๆ ทุกวันอาทิตย์ แก่สมาชิกและผู้สนใจ

                5.  การบริการในคลินิก ผู้ป่วยเรื้อรังรับบริการจำนวน 81 ราย เป็น

                                DM                         10   ราย

                                HT                          53   ราย

                                DM – HT                  18   ราย

                                *  ส่วนใหญ่ไม่ยอมไป รพ. เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซ้อน รับยากินอย่างเดียว คิดว่ากินยาก็เพียงพอแล้ว  บางรายไม่มารับยาเอง ให้ญาติมารับแทน                                 *  ติดตามผู้ป่วยรับยาต่อเนื่อง เดิมบางราย จนท.ต้องเอายาไปให้ ถึงบ้าน มีลูกหลาน แต่ไม่ได้รับความสนใจ จนท.ลงเยี่ยมบ้านประเมินภาวะสุขภาพครอบครัว ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วม (โดยญาติมารับยาแทนจำนวน 8 ราย)

                6.  ปัญหาอุปสรรค

*  ขาดความเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินของศูนย์สุขภาพ  จนท.หน่วยงานราชการ ได้แก่ศูนย์เทศบาลเมืองควนลัง สอ.ควนลัง ชุมชนในพื้นที่สงสัยว่ารพ.หาดใหญ่ ส่ง จนท.มาทำอะไร    ทำไมไม่รับพื้นที่ให้ชัดเจน รับงานควบคุมป้องกันโรค เพราะความคาดหวังคือต้องการแบ่งพื้นที่ให้รับผิดชอบเป็นPCUเต็มรูปแบบ 1หน่วยงาน

*  ความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานของศูนย์สุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ให้ความ

ร่วมมือดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเท่าที่ควร (ถังขยะหน้าศูนย์ , ขยะรอบอาคาร)

*  ความขัดแย้งระหว่าง หัวหน้าชุมชน ในพื้นที่ ทำให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ได้     น้อย

* ระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยงานไม่ชัดเจน

 * ระบบการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการเยียมบ้านไม่ชัดเจน

แผนพัฒนางาน

1.  ประสานงานระหว่าง จนท.หน่วยงานราชการ / อสม.ในพื้นที่

2.  จัดทำโครงการศึกษาดูงาน สำหรับ อสม. เพิ่มศักยภาพในการทำงานของ อสม.

3.  ผู้ป่วยที่ต้องมาวัดความดันเดือนละครั้งมอบหมายให้ อสม.ที่รับผิดชอบพื้นที่         วัดความดันโลหิต ลงบันทึกในสมุด ให้ญาติมารับยาแทน

4.  ออกบริการเยี่ยมบ้านพร้อม อสม.ในความรับผิดชอบ

5.  จัดให้คำปรึกษาภายในกลุ่มแก่ผู้ป่วย โรค DM – HT โดยเริ่มจากกลุ่ม อสม.

ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และจะขยายในกลุ่มผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ต่อไป  

6.  คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรค DM – HT เจาะเลือด สิ่งตรวจ ตาม CPG และ 

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน โดยแพทย์อย่างน้อย  ปีละ   

1    ครั้ง

7.  โครงการปรับพฤติกรรมในประชาชนกลุ่มเสี่ยง “รำไม้พลอง”

8.  โครงการควบคุมป้องกันและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในโรค DM – HT

9. นำปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บริหาร หาแนวทางพัฒนา

               

            ติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการชุมชนท่าเคียน

    

       

ผลการกระตุ้นทำให้ช่วยเหลือตนเองโดยช้อนข้าวกินเองได้ และแม่ได้ปรับทุกข์

  "แม่เล่าให้ฟังว่า เครียดอย่างแรงแล้วบางครั้งอยากกรอกยาให้กินให้พ้นๆไปจะได้หมดเวรหมดกรรม ทำไปไม่เห็นความดี ตอนค่ำแม่จะเข้านอน ลูกก็จะเรียกตลอด เวลามาดูลูกบอกว่าเจ็บตามกล้ามเนื้อแล้วจะเกร็งและสั่นที่มือทั้งสองข้าง แม่เล่าต่อว่าพูดให้แม่เลิกกับพ่อเลี้ยง แม่ได้แต่เงียบ ที่สำคัญผู้ป่วยบอกว่าหากแม่ตายไปอาจมีคนใจบุญมารับไปอยู่ด้วยความเป็นอยู่อาจดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ ยิ่งทำให้แม่ยิ่งเครียด แม่อยากได้อาหารเสริมมาให้ลูก จากประสบการณ์เดิมมีคนบริจาคกินแล้วอาการดีขึ้นฟื้นตัวเร็วจนสามารถเดินได้ และตอนนี้สังเกตว่าเมื่อให้กินอุดมสมบูรณ์ จะแข็งแรงขึ้นสังเกตได้เวลายกไปออกกำลังกาย  ยาบำรุงที่แพทย์สั่งจ่ายให้ รับยาทุกเดือนผู้ป่วยบอกว่าไม่ได้กิน 1 เดือนแล้วฟังรายการวิทยุ บอกกินยามากยาคั่งทำให้ไตวายเดี๋ยวจะเป็นอีกโรค"

                 พยาบาลฟังแล้วเล่นเอาเครียดจะทำอย่างไรต่อไปดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

               

 

 

 ความเห็น (4)

สวัสดีครับคุณ พยาบาล pcu คำสำคัญ เกี่ยวข้องกัยประวัติศาสตร์ชุมชน โยงไปสู่ผังเครือญาตฺ และศาสนาบ้านหน้าควนลัง น่าสนใจอยากเรียนรู้ประวัติชุมชนครับ

สวัสดีค่ะ

- ส่งเสริมสุขภาพชุมชน นำไปสู่สุขภาพแข็งแรง

- ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านคะที่ให้กำลังใจ กำลังทำผังเครือญาติกรณีศึกษาของศูนย์ท่าเคียนให้อยู่คะ

เป็นงานที่ต้องใช้กำลังกาย และกำลังใจขั้นสูงครับ ขอยกนิ้วให้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี