เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต
            เทคโนโลยี คือ การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ  กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโลกทั้งปัจจุบันและอนาคต   ในปัจจุบันข้าพเจ้าคิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลมากต่อสังคมไทยและสังคมโลก จากที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลย คือ คอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องมากในทุกๆด้านและทุกๆสถาบัน  
           สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์   ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจำนวนมาก  ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้ในสมอง  เป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน  ความรู้ของแต่ละคนจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ และมีความแตกต่างกันอยู่เสมอขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารรอบตัวต่างๆที่ได้รับมา  เช่น  ข่าวสารต่างๆ ได้มาจาก หนังสือต่างๆ  วิทยุ  โทรทัศน์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสื่อสารระหว่างบุคคล
         เพราะฉะนั้นเมื่อนำเอาความหมายและคำว่าเทคโนโลยีและสารสนเทศมารวมกันความหมายรวมๆ คือ การที่นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีการสื่อสารมารวมกัน  อย่างเช่นในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทุกด้าน เช่น ด้านการแพทย์ มีการคิด ค้นพบเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการเร่งรักษาโรคให้ผู้ป่วย เช่น  เครื่องเอ็กซ์เรย์  ด้านการสื่อสาร เช่นเทคโนโลยีการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่เรียกกันว่าอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย และสะดวกต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และในอนาคตข้าพเจ้าคิดว่าโลกของเราจะต้องมีการพัฒนาจากเดิมอีกมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริกานต์ความเห็น (1)

ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

โห เนื้อหากะทัดรัดดีจัง ^^