ความแตกต่างระหว่าข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศคือ ข้อมูลเป็น ส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศคือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที

ตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

  • ข้อมูล: นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวน 36,000 คน อาจารย์มีจำนวน 350 คน
  • สารสนเทศ: อัตรานิสิตต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร = 36,000/350 = 102.86

จากตัวอย่าง ถ้ามีคำถาม

  • ถามขึ้นมาว่าให้หาจำนวน ของนักเรียนที่ปรึกษา ต่ออาจารย์หนึ่งคน ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสามารถนำค่า 102.86 ไปใช้ได้ทันที โดยตอบว่า ประมาณ 100 คน
  • ถามว่า เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยสองที่ ว่าที่ไหนอาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงมากกว่ากัน โดยเราหาค่า อัตราส่วนของนักเรียนต่ออาจารย์ ของสองมหาวิทยาลัยมาเปรียบเทียบ จะทราบว่ามหาวิทยาลัยที่มีค่าน้อยกว่า บอกเป็นนัยมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงกว่า
ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟารีดา ละประเสริฐความเห็น (0)