มารยาทในการพูด

การพูด เป็นการสื่อความหมายอย่างหนึ่งโดยใช้น้ำเสียง ภาษา กิริยาท่าทาง เพื่อถ่ายทอดความในใจไปให้ผู้ฟังรู้หรือเข้าใจความต้องการ หรือความรู้สึกนึกคิดของตน การพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญ
และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด เพราะคำพูดเป็นเครื่องมือสื่อความคิดที่รวดเร็ว แพร่หลายได้ผลอย่างยิ่ง ผู้พูดที่ดีต้องมีมารยาทในการพูดและสามารถปฎิบัติตนในการพูดได้ดังนี้

๑. ใช้คำแทนชื่อถูกต้องเหมาะสม
๒. รู้จักทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
๓. ใช้น้ำเสียง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะ
๔. รอจังหวะในการพูด ไม่ชิงกันพูด ขออนุญาตก่อนพูด
๕. แสดงกิริยามารยาทถูกต้องเหมาะสมในขณะพูด