Contact

กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา กศน.ปากพนัง

  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1/49  

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง โดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549  ระหว่างวันที่  27 -  28  พฤษภาคม  2549  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปฐมนิเทศน์ในครั้งนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มโซนศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์การเรียนชุมชุน  โดยการแบ่งเป็นช่วงเวลาในการปฐมนิเทศน์  โดยแบ่ง ศรช.เป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. จำนวน  5  ศูนย์การเรียน และช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.30 น. จำนวน 5 ศูนย์การเรียน และวันที่ 28  พ.ค. 49 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. จำนวน 4  ศูนย์การเรียน  นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศน์จำนวน     554     คน  โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเป็นประธานในการปฐมนิเทศน์ ได้แนะนำนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าเกี่ยวกับ

  1. แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  2. แนะนำบุคลากรศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  3. ภาพกิจกรรมที่ กศน.จัดในรอบปีที่ผ่านมา
  4. แนะนำนักศึกษาที่จะสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
  5. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเรียนการสอน และการพบกลุ่มของนักศึกษาร่วมทั้งกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 31526, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)