ขอบคุณ

 ผมได้ไปเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการจากงานประจำสำหรับข้าราชการยุคใหม่ให้เป็นข้อเขียนทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน โครงการนี้ที่ประชุมข้าราชการแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้น มีคุณรัชชนท์ แกะมา ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้น การสัมมนาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

    - ระยะที่ 1 ให้ความรู้พื้นฐานในการผลิตผลงานวิชาการจากงานประจำ (จัดระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 52 ณ ม.อุบลราชธานี)

    - ระยะที่ 2  นำเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (จัดระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 52 ณ ม.อุบลราชธานี)

    - ระยะที่ 3 เสนอบทความทางวิชาการก่อนสัมมนาวิชาการประจำปี ในที่ประชุมวิชาการปขมท.

    โครงการนี้เปิดเวทีให้กับบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะ บรรยากาศการเรียนรู้ดีมาก ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.สุมาลี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)