งานวิจัย

ความคาดหวัง

ชื่อเรื่อง                  ความคาดหวังของผู้ปกครอง

ผู้วิจัย                      นางพิมพ์รภัส  ตระกูลคุณจักร

ปีที่วิจัย                   2551

วัตถุประสงค์        1.เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์

วิทยา  จังหวัดชลบุรี  ทั้ง 4 ด้าน คือการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป

                                2.เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

วิธีวิจัย                    มีขั้นตอนศึกษาค้นคว้า ดังนี้

                                1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                                                -  ประชากร  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

ปีการศึกษา    2550   จำนวน  1,122  คน

                                                -  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 

ปีการศึกษา    2550   ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน  จำนวน  295  คน  โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้น  แบ่งเป็น  2  กลุ่มอาชีพ  คือข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและงานเอกชนและอาชีพอิสระอื่น ๆ

                                2.เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                -  แบบสอบถาม  มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ตามแนวคิดของลิเคอร์ท

                                3.ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                1.  ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัย

                                                -  แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของ

โรงเรียนคาทอลิค  สังกัดมณฑลจันทบุรี  ของวิศิษฎ์  วิเศษเธียรกุล (2541 หน้า 123-132)

                                                -  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการนำบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบุญ

สมวิทยา  จังหวัดจันทบุรี  ของสมชาย  กองจินดา (2542 หน้า 107-115)

-  แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 

จังหวัดชลบุรี  ของปัทมา  คุณสืบพงษพันธ์(2545  หน้า 98-104)

2.  ศึกษาเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  รองที่สอง (2549-2553)

3.  นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษางานนิพนธ์ระดับสูงเพื่อตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4.  นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง  สมบูรณ์ของเนื้อหา  ความเหมาะสมและความสอดคล้องของข้อคำถาม

5.  นำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขเสนอประธานและกรรมการควบคุมงานนิพนธ์

6.  นำแบบสอบถามที่ได้รับแก้ไขทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30  คนแล้วมาหาข้ออำนาจจำแนกรายข้อโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมโดยใช้โปรแกรม SPSS  For  Windows  ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .30 -.7

7.  นำแบบสอบถามที่หาค่าจำแนกได้แล้วมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอฟ่า

ตามสูตรของคอนบาค  ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .85

8.  นำแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปสอบถามผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

                                4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

-  นำขอหนังสือจากภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา  ขอความอนุเคราะห์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองในการกรอกแบบสอบถาม

-  กำหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและวิจัยดำเนินงานการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง

-  จำนวนแบบสอบถามที่ส่งไป 295 ฉบับได้รับกลับคืนมาจำนวน 295 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

                                5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

                                                -  สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                                                -  เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกัน  ต่อการบริหารงานของ

โรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ที – เทส

                                5.  ผลการวิจัยพบว่า

                                                1.  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยความคาดหวัง

ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบริหารงานวิชาการเป็นอันดับ 1

2.  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยความคาดหวัง

ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบริหารงานทั่วไปเป็นอันดับ 2

3.  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยความคาดหวัง

ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบริหารงานบุคคลเป็นอันดับ 3

4.  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยความคาดหวัง

ของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนด้านบริหารงานงบประมาณเป็นอันดับ 4

5.  ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียน  ผู้ปกครองมีอาชีพ

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มคนรักงานวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#ผู้ปกครองคาดหวังกับการบริหารงานของโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 314780, เขียน: 20 Nov 2009 @ 10:11 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เข้ามาเยี่ยมชมครับ