การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิวส์ (e-GP)

เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่พัฒนาโดยกรมบัญชีกลาง โดยออกแบบระบบงานให้สามารถใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐในภาพรวมของประเทศ ซึ่งเป็ส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และระบบ e-GP นี้ยังช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการต่าง ๆ สามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ในลักษณะ Online ด้วย

 

จรวยพร  18/11/52