ข้อมูลและสาระสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

1. ความหมายของข้อมูล

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

เช่น  บุคคล   สิ่งของ  สถานที่  ฯลฯ     ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความ

สำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล

2.  ความหมายของสารสนเทศ    

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้
        ทันเวลา หรือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคน เรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ จำนวนมาก ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้เกิดจากข่าวสารข้อมูลรอบตัวเรา ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การสื่อสารระหว่างบุคคล เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.   คุณสมบัติของข้อมูล   1.    ความถูกต้อง โครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธีการ
          ดำเนินงานเพื่อความถูกต้องแม่นยำ
     2.    ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  การได้มาซึ่งข้อมูลต้องให้ทันความ             ต้องการของผู้ใช้
           3.    ความสมบูรณ์  ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นอยู่กับการเก็บรวบ          รวมข้อมูลและวิธีการ ต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้           ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม
  4.    ความชัดเจนและกระทัดรัด     ต้องมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้
               กระทัดรัด     ใช้รหัสหรือย่นย่อข้อมูล
5.    ความสอดคล้อง  ต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงาน
               และองค์กร ดูแลสภาพการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ

อ้างอิงจาก

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-5437.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวศศินาถ มาศวิวัฒน์ความเห็น (0)