รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2552

   สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน  ตุลาคม  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

 1.รายงานฐานะการเงิน  ต.ค. 52                  จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

 2.แยกประเภททั่วไป    ต.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

 3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย ต.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

 4.ใบสำคัญทดรองจ่าย  ต.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

 5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส ต.ค. 52             จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

 6.รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 ต.ค. 52           จำนวน 1 ฉบับ หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)