ข้อมูล(Data)หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขข้อความหรือรายละเอียดซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอ

สารสนเทศ(Information)หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว ซึ่งถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อความบนระเบียนประวัติของนักเรียนทำให้ทราบว่าเพชร  แข็งขันเป็นนักเรียนชาย เกิดวันที่12 เดือนมกราคม พ.ศ.2525 ดังนั้นข้อความเพชร แข็งขัน  ชาย  และ12 มกราคม  2525  ที่อยู่บนระเบียนประวัตินักเรียนจึงเป็นข้อมูล

ถ้ามีการนำข้อมูลเกี่ยวกับปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียนจากระเบียนประวัติไปแจกแจงตามปีเกิด  จำนวนนักเรียนที่ได้จากการแจกแจงข้อมูลตามปีเกิดจะเป็นสารสนเทศที่เกิดจากการนำข้อมูลไปทำการประมวลผล