เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT มาจากคำว่า Information Technology

            - Technology แปลเป็นภาษาไทยว่า เทคโนโลยี - Information แปลเป็นภาษาไทยว่า สารสนเทศ เป็นคำแปลตัวใหม่ที่มากับโลกคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากคำแปลทางทหารที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า ข่าวสาร ความหมายของไอทีนั้น มีผู้รู้ให้คำจำกัดความที่หลากหลายในทางเดียวกันมากมาย ในที่นี้ขอยกคำจำกัดความของไอที จากเอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  มาเป็นตัวอย่าง

                ดังนี้

                เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนำข้อมูล เสียง และวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ทางทหารที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า ข่าวสาร ที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า

 

 

อ้างอิงจาก   http://www.rta.mi.th/chukiat/story/word_thai.htm