วิจัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  ติดต่อ

  เศรษฐกิจพอเพียง  

ชื่อเรื่อง การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานีเขต3

ผู้วิจัย ดร.สกุลรัตน์ กทุมมาศ

ปีที่วิจัย 2550

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร 2.เพื่อเปรียบเทียบความคิกเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน ประชากรทำงานต่างกัน ขนาดโรงเรียนต่างกัน ขนาดโรงเรียนต่างกัน ต่อการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต3จำนวน2505คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน

ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.ประสบการณ์ในการทำงาน 5.ขนาดโรงเรียน 6.ที่ตั้ง ตัวแปรตามการบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

วิธีเก็ยรวบรวมข้อมูล 1.ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 2.นำหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต3

ถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์3 รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 

วิธีวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 1.ค่าสถิติพื้นฐาน 2.ค่าสัมประสิทธิ์ Crobach

 

ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมจำแนกตามเพศ

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามเเนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความการวิจัย

หมายเลขบันทึก: 313528, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 11:32:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การบริหารการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ยอดเยี่ยม...น้อง

สุดยอด น้อง เจ้งมากครับ ขอชม