เมื่อนำคำว่า " เทคโนโลยี " มารวมกับ "สารสนเทศ"เป็น "เทคโนโลยีสารสนเทศ" จะมีความหมายว่าอย่างไร

สั้นๆได้ใจความ คือ เทคโนโลยีที่ใช้การจัดสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

         เทคโนโลยี คือ เป็นการนำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

          สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่กิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จำนวนมากเรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฏเกณฑ์และวิชาการ

           เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งรวมแล้วก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า C&C

ที่มา http://gold.rajabhat.edu/learn/4000107/Unit4/Unit4_1.htm

วันที่ 27/05/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนกนาถ พุฒเมืองความเห็น (0)