เทคโนโลยีสารสนเทศ  (information technology), ไอที (IT) 
                     หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวม    ข้อมูล    การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้     

                            

          อ้างอิง                                                                                                         

        http://www.chakkham.ac.th