การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ?.....ของคณบดีคนใหม่


ดิฉันเริ่มเขียนบันทึกนี้ใน E-office ของคณะ เมื่อ 04/11/2552 เวลา  12:22:38 AM 

โดยจั่วหัวเรื่องว่า  แจ้งเรื่องผิดปกติ   ดังมีข้อความต่อไปนี้


เรียน กค. และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน  เพื่อโปรดพิจารณา

มติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2553
วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 (AHS 1207) อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4.11 ขอความเห็นชอบพิจารณาใช้งบประมาณรายได้สะสม คณะสหเวชศาสตร์
สรุปเรื่อง
เนื่องจากงบประมาณรายได้ประจำปี พ.ศ.2553 ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายของคณะสหเวชศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอให้กรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้งบประมาณรายได้สะสมของคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม

มติ
           1. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายได้สะสมของคณะสหเวชศาสตร์ ในรายการดังต่อไปนี้
1. โครงการฝึกงานวิชาชีพคณะสหเวชศาสตร์
2. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนท์และเฟสคอนทราส
3. คอมพิวเตอร์
4. ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก
5. ป้องกันและกำจัดปลวกอาคารบริหารและบริการ และอาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
6. ซ่อมบำรุงลิฟท์
7. รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
               2. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------------
ข้อผิดปกติ : 

1.  คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายได้สะสมของคณะสหเวชศาสตร์   โดยมิได้พิจารณาวงเงิน  แม้แต่เพียงรายการเดียว 

2.  วงเงินอนุมัติรวมเป็นจำนวนมาก (กว่าครึ่งหนึ่งของงบสะสมคณะ)  และหลายรายการสามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้  อาทิ โครงการฝึกงานวิชาชีพคณะสหเวชศาสตร์   การป้องกันและกำจัดปลวกอาคารบริหารและบริการ และอาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์  (คณะเพิ่งดำเนินการไปไม่นานนี้)  ค่าซ่อมบำรุงลิฟท์  คอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยต้องจ่าย)

3.  เหตุผลและความจำเป็นในการซื้อ รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ไม่ได้กล่าวไว้  และหากพิจารณาความถี่ในการใช้งาน  และสถานภาพทางการเงินของคณะปัจจุบัน  ยังไม่เห็นควรให้ใช้เพื่อการนี้  เพราะเป็นการใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ  (เราไม่ได้นิเทศงานบ่อยเหมือนพยาบาล)

4.  การใช้เงินสะสม  ควรใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆ  ไม่ควรใช้เพื่อค่าใช้จ่ายประจำ  นอกจากนี้ ยังไม่มีรายการใดที่คณะทุ่มงบประมาณเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะ  ยกเว้น กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนท์และเฟสคอนทราส

          ดิฉัน ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งของคณะสหเวชศาสตร์  ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านมติของ กค. ในเรื่องนี้  ขอให้ กค. ชี้แจงให้บุคลากรของคณะทราบโดยละเอียด  ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้


วันที่่ 04/11/2552 เวลา  08:12:49 AM  ดิฉันให้ข้อมูลแจ้งเวียนใน E-office ว่า

เพิ่มเติมข้อมูลเงินรายได้สะสมของคณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 = 13,164,485.69 บ.  ตาม File ที่แนบ


วันที่ 04/11/2552 เวลา  05:32:06 PM  ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย  ในฐานะคณบดีหรือประธาน กค. ก็ไม่ทราบ  ตอบกลับว่า

เรียน ร.ศ. มาลินี ธนารุณ และบุคลากร
    ตามที่ อ. มาลินี ได้กล่าวถึง มติการใช้เงินสะสมของคณะนั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้
 - จากวันแถลงนโยบาย และ ข้อเสนอจากบุคลากรของคณะ ได้เสนอให้คณะช่วยดำเนินการเรื่อง ดังนี้
      1. คอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์และบุคลากร
      2. ติดตั้งตาข่ายป้องกันนก
      3. ป้องกันและกำจัดปลวกอาคารบริหารและบริการ และอาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจาก มีปลวกอยู่ทั้งอาคารบริหารและอาคารปฏิบัติการ จึงเห็นควรกำจัด โดยบริษัทกำจัดปลวก
      4. ซ่อมบำรุงลิฟท์ เนื่อง ถึงกำหนดการซ่อมบำรุงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
และแบตเตอรีเสื่อมแล้ว
      5. รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ที่มีอายุการทำงาน มากว่า 10 ปี
      6. กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนท์และเฟสคอนทราส เป็นความต้องการของนักวิจัย และ เพื่อการรับรองหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
      7 ติดตั้งแอร์ชั้น 6 เพื่อเตรียมห้องพักให้อาจารย์

      ดังนั้นคณะจึงได้นำเข้าพิจารณาใน ก.ค. เพื่อให้วิเคราะห์ และให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานก่อน จากนั้นจึงมีกลุ่มรับผิดชอบดำเนินการหารายละเอียดราคามาเสนอใน ก.ค. อีกครั้ง เพื่อ สอบถามในรายละเอียด แล้วจึงทำเรื่องขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยค่ะ ซึ่งจากการวิเคราะห์เห็นว่าข้อ 7 ยังไม่รีบด่วน รอได้
       ส่วนโครงการฝึกงานวิชาชีพคณะสหเวชศาสตร์ นั้นฝ่ายแผนได้จัดการใช้เงินในงบประมาณแผ่นดิน แต่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้เงินในกองทุนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหมวดรายได้  ดังนั้นคณะจึงจำเป็นขอใช้เงินรายได้สะสมก่อน  ถ้าการดำเนินงานของคณะมีส่วนเงินเหลือก็ทำการเก็บเป็นเงินรายได้ของคณะเช่นทุกๆปี ในปี 2551 เรามีเงินรายได้เหลือเก็บสะสมเป็นเงิน 2.2 ล้านบาท
      ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ทางคณะได้ทำเรื่องขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ยังอยู่ในขั้นตอนรอพิจารณาค่ะ
      ดังนั้นจึงขอเรียนให้ อ.มาลินี และบุคลากร มั่นใจในการทำงานของทีมบริหารชุดนี้จะทำงานแบบธรรมาธิบาล ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น โปร่งใส และคุ้มค่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ
อ. อรทัย


         ดิฉันไม่ได้โต้ตอบกลับ  แม้จะเห็นว่าคำตอบจาก อ. อรทัย ในเรื่องงบประมาณยังไม่ชัดเจนอยู่ดี  

          แต่วัตถุประสงค์ของดิฉันบรรลุแล้ว  นั่นก็คือ ดิฉันเพียงต้องการให้บุคลากรทุกคนในคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใส 

          ใช่........ดิฉันต่างหากที่พยายามทำให้เรื่องมันโปร่งใส  แต่ก็คงต้องแล้วแต่ว่าสายตา(ในสมอง) ของบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์แต่ละท่านจะใสแจ๋วแค่ไหน ?

หมายเลขบันทึก: 311018เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2009 08:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 02:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี