ประโยคความซ้อน

ยอกย้อนซ่อนเงื่อน แต่ไม่ยากจนเกินความเข้าใจ

ประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีประโยคอีกประโยคหนึ่งเข้ามาขยายความ

ประโยคหลัก เรียกว่า มุขยประโยค

ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประโยคหลัก เรียกว่า อนุประโยค

อนุประโยคที่ขยายประโยคหลักนั้นจะขยายส่วนใดก็ได้ ทั้ง ประธาน กริยา และกรรม

ตัวอย่าง

ประโยคหลัก กอล์ฟเตะหมา

อนุประโยคขยายประธานกอล์ฟมีจิตใจโหดร้าย

ประโยคความซ้อน กอล์ฟผู้มีจิตใจโหดร้ายเตะหมา

ประโยคหลัก กอล์ฟเตะหมา

อนุประโยคขยายกริยาหมาตายคาที่

ประโยคความซ้อน กอล์ฟเตะหมาจนตายคาที่

ประโยคหลัก กอล์ฟเตะหมา

อนุประโยคขยายกรรม หมากัดเมีย

ประโยคความซ้อน กอล์ฟเตะหมาที่กัดเมีย

ชนิดของอนุประโยค

๑.นามานุประโยค อนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นนามในประโยค อาจเป็นประธานหรือกรรมในประโยคก็ได้

กอล์ฟเห็นหมากัดเมีย (หมากัดเมียเป็นสิ่งที่กอล์ฟเห็น จึงเป็นกรรมของประโยค)

หมากัดเมียเป็นเรื่องที่กอล์ฟรอคอย (หมากัดเมียทำหน้าที่ประธานของประโยค)

๒. คุณานุประโยค อนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประธานหรือกรรมในประโยค เชื่อมด้วยประพันธสรรพนาม ที่ ซึ่ง อัน ผู้

กอล์ฟผู้มีจิตใจโหดร้ายเตะหมา (ขยายประธาน)

กอล์ฟเตะหมาที่เมียเลี้ยงไว้(ขยายกรรม)

๓. วิเศษณานุประโยค อนุประโยคที่ขยายกริยา เชื่อมด้วย จน จนกระทั่ง เมื่อ

กอล์ฟเตะหมาจนตายคาที่ (ขยายกริยาเตะ)

กอล์ฟเตะหมาเมื่อเมียไม่อยู่บ้าน (ขยายกริยาเตะ)

เมื่อเข้าใจแล้ว มาทำแบบทดสอบนะคะ

๑. ประโยคใดเป็นประโยคความซ้อน

ก. ผ้าที่คุณถืออยู่สวยมาก

ข. แม่ครัวปอกกระเทียม ซอยหัวหอม

ค. เจ้าหน้าที่ซื้อปลาจากแหล่งเพาะพันธุ์ปลา

ง. หลังจากที่ถูกขโมยขึ้นบ้านเขาก็ซื้อสุนัขมาเลี้ยง

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ก

ประโยคหลัก ผ้าสวยมาก

อนุประโยค คุณถือผ้าอยู่ (เป็นอนุประโยคชนิดคุณานุประโยค)

คำเชื่อม ที่

ข้อ ข และ ง เป็นประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกัน

ข้อ ค เป็นประโยคความเดียว

๒. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

ก. แม่ไปซื้อผ้าและไปตัดผม

ข. แม่ครัวไปซื้อกับข้าวที่ตลาด

ค. แม่ไปซื้อผ้าแต่แม่ครัวไปที่ตลาด

ง. แม่ครัวไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ตลาด

เฉลย คำตอบที่ถูก คือ ข้อ ง

ก. ประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกัน

ข. ประโยคความเดียวที่มีส่วนขยายกริยา

ค. ประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกัน

ง. ประโยคความซ้อน

ประโยคหลัก แม่ครัวไปหาเพื่อน

อนุประโยค เพื่อนอยู่ที่ตลาด(อนุประโยคชนิดวิเศษณานุประโยค)

คำเชื่อม ที่