อันความเมตตาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่ ย่อม..หลั่งมาเองดั่งฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน


"เมตตาธรรมค้ำจูนโลก" ความอิ่มใจที่ไม่รู้ลืม

"เมตตาธรรมค้ำจูนโลก"  วลีอมตะ สู่ความอิ่มใจที่ไม่รู้ลืม

สายธารแห่งความช่วยเหลือ จากผู้ใจบุญหลายทิศหลายทาง ได้หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านอาจารย์เกของน้องๆ ของคุณครู ของพ่อแม่ผู้ปกครอง เปรียบประดุจสายฝนอันชุ่มฉ่ำที่คอยชโลมพื้นดิน พันธุ์ไม้เล็กๆได้เจริญเติบโตเปี่ยมด้วยความหวังและหัวใจอันสดชื่น ผ่องใส ขอบคุณในความเมตตาทุกสายธาร ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม

ย้อนหลังไป เมื่อ.....

ปี 2549 ในคราวอบรมที่เชียงใหม่ บังเอิญได้พบกับศน.รามลักษณ์ลูกศิษย์ของหลวงพ่อกล้วย จังหวัดอุดรธานี ท่านรามลักษณ์ได้สัมผัสการนำเสนอข้อมูลของผมในความด้อยโอกาสของเด็กแม่ฮ่องสอน จึงดลใจให้ท่านรามลักษญ์เกิดจิตอันเป็นกุศล ประสงค์ที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาส น่าสงสารหากแต่คณะครูตั้งใจทำงานอย่างเสียสละ จึงได้เสนอความช่วยเหลือโดยประสานงานกับหลวงพ่อกล้วย หลวงพ่อผู้มีใจบุญอันล้นพ้น เป็นเงินบริจาคเพื่อสร้างทานบารมีจากหลวงพ่อโรงเรียนละ 200,000 บาท โดยให้ผมคัดเลือกโรงเรียนให้ ผมได้คัดเลือกโรงเรียนตามเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และโรงเรียนบ้านเวียงเหนือ อำเภอปาย เดือนธันวาคมในปีเดียวกัน หลวงพ่อพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้เดินทางมาบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนดังกล่าว จนเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนตามเจตนารมย์อย่างถ่องแท้ บางโรงนำไปซื้อโรงสีข้าว ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บางโรงใช้ปรับปรุงอาคารเรียนทีอยู่ในสภาพทรุดโทรม บางโรงใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กครบ 100 % บางโรงนำไปซ่อมแซมประปาภูเขา ฯลฯ ได้รายงานให้หลวงพ่อทราบถึงอานิสงส์และการใช้ประโยชน์จากเงินดังกล่าวฯ เป็นรายโรงเรียน รายโครงการ เป็นความสุขใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ทำดีเพื่อเด็กไทยในท้องถิ่นของตน อานิสงส์ดังกล่าวจึงช่วยหนุนให้ในปีนี้ทำให้ผมได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปี 2551 บังเอิญอีกเช่นกัน ได้ต้อนรับคุณอ้อยแม่บ้านจากอเมริกา โดยทำหน้าที่ต้อนรับแทนเพื่อนศน. เหมือนพรหมลิขิตดลบันดาลให้ได้มาพบกัน ผมได้พาคุณอ้อยไปสัมผัสกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ได้แก่โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง โรงเรียนบ้านคาหาน และโรงเรียนบ้านไม้สะเป่ คุณอ้อยเห็นความตั้งใจในการทำงานของครูท่ามกลางความขาดแคลน จึงได้ส่งเงินมาช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าวโดยตรง ผ่านการประสานงานทางเว็ปไซด์ ได้ทั้ง อาคารประกอบ โรงอาหาร ชุดตัดผม โรงสีข้าว และหมู ขณะนี้กำลังขยายผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายภูผาลีลาวดี ได้แก่โรงเรียนบ้านรักไทย โรงเรียนบ้านนาป่าแปก เป็นต้น คำขอบคุณจากผู้บริหารโรงเรียนหลั่งไหลเทมาไม่ขาดสาย อานิสงส์แห่งการมีส่วนร่วมด้วยทานบารมี ปีนี้ผมได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และรางวัลผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนในสังคมไทย จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปี 2552 ด้วยเหตุบังเอิญอีกเช่นกัน หลังจากเขียนเรื่อง "โรงเรียนที่ถูกลืม"ได้มีผู้ใจบุญแจ้งมาในเว็ปไซด์ ว่าต้องการบริจาคช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ท่านผู้นั้นก็คือคุณนงลักษณ์  บุติพันคา หรือคุณน้องเล็ก ท่านได้สอบถามข้อมูลถึงความต้องการของโรงเรียนบ้านห้วยส้านที่ผมได้เขียนลงใน Blog gotoknow โดยแจ้งให้ผมส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปให้ ผมได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับแจ้งผู้บริหารโรงเรียนและครูทราบล่วงหน้าแล้วว่า มีผู้ใจบุญจะบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วนส้าน จึงแจ้งให้โรงเรียนเสนอความต้องการเร่งด่วนมา รวมทั้งหมด 6 รายการ ซึ่งจะค่อยๆดำเนินการไปตามกำลังความเมตตาจากคุณน้องเล็ก ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลยิ่ง

ผมต้องขอขอบคุณคุณน้องเล็กมาเป็นการล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ขอให้เมตตาธรรมที่คุณน้องเล็กมีต่อเด็กตัวเล็กๆในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล จงดลบันดาลให้คุณน้องเล็กจงมีแต่ความสุขความสมหวัง ขอให้ความดีที่คุณน้องเล็กได้กระทำจงปกป้องคุ้มครองให้คุณน้องเล็กแคล้วคลาดปลอดภัย มีใจที่เป็นสุขตามหลักธรรมตลอดไป

สำหรับผมเองก็น่าจะเป็นอานิสงส์แห่งกรรมดีอีกเช่นกัน ในปีนี้จึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอีกหลายรางวัล รางวัลระดับชาติ 2 รางวัลคือ ครูภูมิปัญญาไทย และ รางวัลเพชรสยาม ระดับท้องถิ่น รางวัลเกียรติยศนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรมดีเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยท้องถิ่นดีเด่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผมเชื่อในผลแห่งกรรมดี รางวัลเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง เพราะเป็นรางวัลแห่งความดีงาม จึงได้เก็บความภาคภูมิใจเหล่านี้ไว้ในใจเสมอมา

ในรายการวิทยุที่จัดทำ ในฐานะดีเจท้องถิ่น ได้สอดแทรกหลักธรรมให้กับผู้ฟังทุกวัน ช่วงนี้กำลังนำเสนอวรรณกรรมไทยใหญ่ที่แปลให้กับเด็กๆ ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่สนใจ วรรณกรรมเหล่านั้นแฝงไว้ด้วยหลักธรรมความดีงาม ล่าสุดได้เล่าเรื่อง มหาตุ้ก ซึ่งเป็นชาดกของชาวไทยใหญ่ มหาตุ้กคือชายยาจกยากจนที่มีใจอยากทำบุญ เป็นทานบารมีทั้งๆที่ไม่มีทรัพย์สินสิ่งของเหมือนคนอื่น แต่มีใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ จึงจับสลากได้พระพุทธเจ้ากัสปะทั้งๆที่โดนกีดกันจากชาวบ้านและเศรษฐีทั้งหลาย มหาตุ้กได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันท์เช้าและถวายสังฆทานให้แก่พระองค์ ก่อนหน้านั้นเทวดาได้แปลงกายลงมาช่วยทำอาหารเป็นที่เรียบร้อย หลังจากทำบุญเสร็จเทวดาเกิดความสงสารจึงเนรมิตฝนเงินฝนทองตกลงมาที่บ้าน ของมหาตุ้ก แทนที่จะเก็บเอาไว้เป็นของตน มหาตุ้กกลับนำไปถวายพระราชาบอกว่าทรัพย์นี้เป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของตน เพราะตนปลูกบ้านอยู่บนแผ่นดินของพระราชา พระราชาเห็นความดีความซื่อสัตย์ของมหาตุ้กจึงให้อำมาตย์ป่าวประกาศว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นสมควรเป็นของมหาตุ้ก มหาตุ้กจึงกลายเป็นเศรษฐี นำเงินทองเหล่านั้นบริจาคทานให้แก่คนยากคนจน บำเพ็ญตนด้วยการให้ทานบารมีจนสิ้นอายุไข ชาติสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าสมณโคดม นั่นเอง

อีกเรื่องหนึ่งคือ มหาเวสสันดรชาดก ฉบับไทยใหญ่ผมเพิ่งเล่าเรื่องย่อให้ชาวแม่ฮ่องสอนฟังไปเมื่อวานนี้เอง ถึงเรื่องการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ 5 ประการ นั่นคือ บุตร ภรรยา ราชสมบัติ อวัยวะ และช้างเผือก ซึ่งบุคคลทั่วไปมิอาจกระทำได้ พระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายของการสร้างบารมีในพระเจ้า 10 ชาติ ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นได้เกิดมาเป็นทั้งกษัตริย์ คนยากจนชาวบ้านธรรมดา ทุกชาติตลอด 8 หมื่น 4 พันชาติ พระองค์ท่านได้กระทำแต่ความดีเป็นที่สุดด้วยจิตใจที่ใสสะอาดหมดจด เป็นแบบอย่างแก่พุทธบริษัททั้งหลาย เรามิบังอาจหวังเป็นถึงพระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้น แต่เสี้ยวหนึ่งของจิตใจและความรู้สึก ก็คิดและอยากจะทำความดี ด้วยการร่วมบริจาคทาน  เพื่อความสุขใจตลอดการใช้ขีวิตในชาตินี้ ซึ่งเหลืออีกไม่มากนัก

ขอบคุณอีกครั้ง สำหรับเมตตาธรรมจากคุณน้องเล็ก พี่เพ็ญจิต พี่อุ๊ พี่หน่อย อ้น เล็ก และพี่ๆน้องๆชาวบริษัทเหลียงชิฯ บริษัทไซมีสไทร์ จำกัด บริษัทเวิลด์ไวด์ ควอซิตี้ แมนูแฟคเจอเวอรัส จำกัด และจากผู้ใจบุญท่านอื่นๆ ที่มีมาแล้วและกำลังจะมีมาในอนาคต เด็กแม่ฮ่องสอนยังขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายอีกมาก รัฐมิอาจดูแลได้ทั่วถึง จึงขอส่งแรงใจหนุนนำมายังท่านทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยการให้ อันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ขอบุญกุศลจงหนุนนำส่งให้มีชีวิตที่ถึงพร้อม ทั่วทุกผู้ทุกคน.....เทอญ

อาจารย์เก

หมายเลขโทรศัพท์ 081-7845118

หมายเลขบันทึก: 309425เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2009 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
  • มาขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
  • ขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าไปทักทายผมที่อาศรมก้ามกุ้ง
  • ขอบคุณยิ่งครับ

 

คุณก้ามกุ้งครับ

วันหน้าจะนำคำคมดีๆมาฝาก ช่วงนี้เมาหัวอยู่กับการเตรียมโรงเรียนเพื่อรองรับการประเมินรอบ 2

ลุงขอร่วมเป็นเครือข่ายคุณก้ามกุ้งด้วยคนนะครับ

ขอบคุณอาจารย์เก

ขอบคุณนะค่ะ เป็นเกียรติอย่างมาก

ที่ได้กรุณากล่าวชื่อลงในบทความ

พี่เพ็ญจิต พี่อุ๊ พี่หน่อย อัน เล็กและพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว บ.เหลียงชิ ฯ

บ.ไซมีสไทร์ จำกัด

บ.เวิลด์ ไวด์ ควอลิตี้ แมนูแฟคเจอเรอรัส จำกัด

ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการต่อเติมความฝันของน้อง ๆ ค่ะ

คุณน้องเล็กครับ

ขอบคุณที่อนุญาตให้ออกชื่อประชาสัมพันธ์ ผมได้เพิ่มเติมชื่อพี่ๆน้องๆที่ใจบุญทั้งหลาย ตามที่คุณน้องเล็กได้แจ้งมา อยากเพิ่มข้อมูลของผมให้คุณน้องเล็กสักเล็กน้อย

อาจารย์เก (เป็นชื่อนิคเนมที่จัดรายการวิทยุ และเขียนบทความ) ชาวแม่ฮ่องสอนจะรู้จักดีในชื่อนี้ ในฐานะดีเจของจังหวัด

สำหรับชื่อจริงคือ นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สถานที่สำงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เลขที่ 100 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000

หมายเลขโทรศัพท์ (053) 611502 โทรศัพท์มือถือ 081 7845118

อาจารย์เก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี