บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ


บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ

สำหรับวันนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ (บัญชี 32) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 123 ตอนที่ 105 ก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 โดย พนักงานราชการมีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ...ดังนี้ค่ะ...

1. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ, กลุ่มงานเทคนิค เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บ.ม. - จ.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.

2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ บ.ช.

3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.

4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป เริ่มต้นขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น บ.ช. - ต.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.

2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ จ.ม.

3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.

4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.

3. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ม. - ต.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.

2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ จ.ช.

3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.

4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.

4. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จ.ช. - ท.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.

2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ต.ม.

3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.

4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.

5. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับทั่วไป) เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต.ม. - ท.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.

2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ต.ช.

3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.

4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

6. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับประเทศ) เร่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ต.ช. - ป.ม.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.

2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ท.ม.

3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.

4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

7. พนักงานราชการ ตำแหน่ง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสากล) เริ่มต้นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ท.ม. - ป.ช.

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา

1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.

2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ของ ท.ช.

3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.

4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.

*** หมายเหตุ ***

1. ลำดับที่ 1 - 4 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

2. ลำดับที่ 5 - 7 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หมายเลขบันทึก: 309383เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2009 10:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2016 14:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (93)

ขอบคุณท่านอาจารย์ บุษยมาศ มากเลยครับที่นำความรู้มาให้เพิ่มเติม

ศึกษาดูก่อนนะครับ มีอะไรแล้วจะเรียนปรึกษาครับ

สวัสดีค่ะ คุณบุษยมาศ

เข้ามาขอรับเครื่องราชฯด้วยคนค่ะ

 ดีจังเลย มีความรู้เพิ่มขึ้นอีก

วันหน้าวันหลังขอแวะมาอ่านอีกน๊ะค๊ะ

ได้พัฒนาตัวเองวิธีลัดค่ะ

ตอบคุณไจแอนท์...

ด้วยความยินดีค่ะ

ตอบคุณ pepra... ยินดีให้บริการ ค่ะ...

เรียน อาจารย์ บุษนาศ ที่เคารพครับ ผมเข้ามาอ่าน มาหาความรู้กับหัวข้อของาจารย์หลายวันแล้วครับ ได้รับความรู้มากมาย วันี้เข้ามาอ่านหัวข้อการขอเครื่องราช สำหรับพนักงานราชการ ผมมีข้อสงสัยอยากรบกวนสอบถามตรงคำว่า

4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ขอความชัดเจนด้วยครับ

และพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรุ่น พ.ศ 2548 จนถึงปัจจุบัน มีโอกาสได้รับหรือไม่ครับ

ขอบพระคุณครับ

ตอบคุณ...วรชาติ

ชื่อตำแหน่งของคุณวรชาติ คือ ตำแหน่งอะไรล่ะค่ะ ถ้าคุยถึงข้อ 4 ยาวเลยค่ะ เพราะงานบุคคล ถ้าใครไม่ได้ทำจริง ๆ จะไม่ค่อยทราบหรอกค่ะ เพราะต้องตรวจสอบชื่อและลักษณะงานของลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ให้ค่ะ

ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด กศน.ครับ

ตอบคุณวรชาติ...

ตำแหน่งของคุณ น่าจะขอได้ แต่ในชื่อและลักษณะงานไม่เหมือนกับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือ แต่ถ้าเทียบเคียงกัน น่าจะขอได้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ ๆ ครับอาจารย์

ขอเพิ่มเติมท่านอาจารย์บุษยมาศครับ (ตามนี้เลย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

http://www.mof.go.th/mofhistory/cordon.htm

(รู้ไว้ใช่ว่า ...)

ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ ผมจะลองสอบถามต้นสังกัด คือสำนักงาน กศน.จังหวัดดูอีกครั้งครับ

ในโอกาสต่อๆไปผมจะขอนุญาตอาจารย์เข้ามาศึกษาหาความรู้จากอาจารย์เรื่อยๆนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับผม

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

ดิฉันยากทราบว่าพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน มีสิทธิใส่ชุดราชการสีขาวรับปริญญา เหมือนราชการหรือเปล่าค่ะ

ตอบคุณส้มโอ...

มีสิค่ะ...ไม่เลือกปฏิบัติค่ะ...เช่นเดียวกับพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปค่ะ เขาเรียก "ชุดปกติขาว" นะค่ะ

อย่าลืม! อินทรธนู ต้องใส่เป็นรูปดอกพิกุลนะค่ะ ไม่ใช่ ช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นของข้าราชการเขานะค่ะ...ถึงจะถูกต้องค่ะ

ขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

ดิฉันเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่งไป ครูผู้สอน ดิฉันอยากจะเรียนถามท่านเกี่ยวกับเครื่องแบบนะค่ะ ว่าพนักงานราชการมีสิทธิใส่ชุดสีกากีหรือเปล่าค่ะ แล้วเครื่องหมายเป็นอย่างไรค่ะ

ตอบ...คุณอรทัย...

จริง ๆ แล้ว ถ้าตามระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแบบของพนักงานราชภาร มี 2 แบบ คือ เครื่องแบบพิธีการ กับเครื่องแบบที่หน่วยงานกำหนด ถ้าเป็นมหาวิทยาลัย พนักงานราชการจะใส่ได้ คือ ชุดปกติขาว กับชุดสูทของมหาวิทยาลัย สำหรับสีกากีในมหาวิทยาลัยไม่กำหนดให้ใส่ค่ะ เพราะ การใส่สีกากี ต้องมีกฎหมายรองรับ เช่น ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ องค์กรท้องถิ่น ของเขาจะมีกฎหมายรองรับในการใส่ชุดสีกากี แต่สำหรับพนักงานราชการ ต้องถามต้นสังกัดนะค่ะว่าจะให้ใส่ชุดสีกากีแล้วมีกฎหมายอะไรรองรับ แต่บางทีที่ทราบมาจากกระทู้ เขาจะให้พนักงานราชการใส่ผ้าที่มีสีกากี แต่ไม่ให้ติดเครื่องหมาย พี่เองก็ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ ต้องดูที่ประกาศของจังหวัดหรือหน่วยงานเป็นหลักว่าในประกาศหรือหนังสือที่สั่งการนั้น เขาให้พนักงานราชการใส่ด้วยหรือไม่ (ต้องดูหลักฐานหนังสือสั่งการค่ะ) เพราะถ้าไม่เห็นหนังสืออย่าเชื่อ มันเป็นเพียงคำพูด อาจตีความผิด ๆ ให้คุณอรทัยดูหนังสือสั่งการให้ชัดนะค่ะ ถ้ามีพนักงานราชการต้องใส่ด้วย ให้ถามผู้สั่งการต่อว่าใช้กฎหมายอะไรรองรับ เพราะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ องค์กรท้องถิ่น เขามีกฎหมายรองรับให้ใส่ค่ะ กฎหมายที่ว่าพี่จะใส่ไว้ในกระทู้ของหัวข้อ เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 25552 ค่ะ...เพราะพี่ถามไปยังสำนักงาน ก.พ. เขาก็บอกว่าชุดปฏิบัติการ (หน่วยงานกำหนด) อยู่ที่ว่าหน่วยงานเป็นผู้กำหนดและพี่ก็ถามต่อว่าเอากฎหมายอะไรมารองรับ เขาก็ตอบไม่ชัดว่า อยู่ที่หน่วยงาน ต้องดูที่ประกาศ หรือคำสั่งการของหน่วยงานว่าด้านในหนังสือเขาอ้างกฎหมายอะไร ?

เรียน อ.บุษยมาศ

ผมขอรบกวนเรียนถามเกี่ยวการขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ คือขณะนี้คุณพ่อของผมท่านก็เป็นพนักงานราชการครับแต่ก่อนท่านเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรงครับ ท่านเพิ่งเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการเมื่อต้นปีนี้ แต่ท่านไม่ได้อยู่ในหมวดฝีมือเพราะมีเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพ เลยไม่ได้พัฒนางานของตนเองขึ้น จึงเป็นเพียงพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการเท่านั้นครับ เลยขอเรียนถามว่า คุณพ่อของผมมีสิทธิ์ขอพระราชเครื่องราชฯได้ไหมครับ เพราะที่ผมลองดูมาเห็นแต่หมวดฝีมือขึ้นไปจึงขอได้ ใจจริงผมอยากให้ท่านมีสิทธิ์เพราะมันจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ท่านเพราะท่านทำงานราชการมาปีนี้ก็ย่างเข้า 15 ปีแล้วครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ

ขอขอบพระคุณ

ตอบ...คุณนานา ขอติดคำตอบไว้ก่อนนะค่ะ วันจันทร์พี่จะสอบถามทางกรมอาลักษณ์ให้ ได้คำตอบจะนำมาแจ้งทางเว็บไซต์ให้ค่ะ

เรียน อ.บุษยมาศ

เพิ่งเคยเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรกค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้มากมาย ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ ที่ให้ความสำคัญพนักงานราชการอย่างเราๆ จากใจจริงเลยค่ะ ขอเรียนถามว่า เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ มีสิทธิ์ขอเครื่องราชฯได้ไหมคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

ผมเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทำงานมา 3 ปี

อยากทราบว่ามีสิทธิ์ขอ รับพระราชทานเครื่องราชฯ ได้เมื่อไหร่คับ

ขอบคุณมากคับ

ตอบ...น้องอ้อมแอ้ม...

พี่คิดว่า...ถึงแม้เราจะเป็นคนที่ทำงานให้กับรัฐคนละประเภทกัน...แต่หาใช่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพี่ไม่...สิ่งที่เรามุ่งหวังและมีเป้าหมาย...นั่นคือ...การบรรลุผลสำเร็จของงานที่เราทำให้กับรัฐมากกว่า + การทำงานเป็นทีมค่ะ ตามหลักสมรรถนะหลักของข้าราชการที่ข้าราชการไทยต้องมีสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะค่ะ...เราต่างกันแค่เป็นคนละประเภทเท่านั้น แต่ คุณค่าของความเป็นคนเป็นมนุษย์  เท่าเทียมกันค่ะ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน + การเคารพกันซึ่งในความอาวุโส  นี่สิค่ะ ยิ่งใหญ่กว่าการจัดแบ่งชนชั้น แบ่งประเภทว่าใครอยู่ประเภทไหน ถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยที่พี่อยู่นะค่ะในอนาคต ไม่มีข้าราชการแล้ว ข้าราชการจะหมดประมาณอีก 15 ปี ข้างหน้าค่ะ...จะมีแต่พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองค่ะ...สำหรับคำถามช่วงบ่ายพี่จะโทรถามเจ้าหน้าที่ที่กรมให้ก่อนนะค่ะ แล้วจะตอบให้ทราบต่อไปค่ะ...

เรียนอาจารย์บุษยมาศ

ผมเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทำงานมา 3 ปี

อยากทราบว่ามีสิทธิ์ขอ รับพระราชทานเครื่องราชฯ ได้เมื่อไหร่คับ

ขอบคุณมากคับ

ตอบ...คุณ noicom...

คุณอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ใช่ไหมค่ะ ถ้าใช่ คุณจะมีสิทธิ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ต่อเมื่อคุณทำงานครบ 5 ปี ค่ะ ลองดูที่หัวข้อที่พี่เขียนว่า "บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ" ก็ได้นะค่ะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ...

ตอบ...หมายเลข 18,และหมายเลข 20

พี่ได้ถามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ไม่มีคนรับสายค่ะ แต่ถ้าให้พี่ตีความตามบัญชี 32 (เป็นความคิดของพี่นะค่ะ) ว่า พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ที่จะขอได้ จะต้องมีชื่อและลักษณะงาน เหมือนกับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ค่ะ  ขอให้คุณไปดูชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงการคลัง คือ หนังสือสำนักงานกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 นะค่ะ เพราะมีชื่อเยอะมาก ๆ เลยค่ะ  พี่นำมาลงให้ในเว็บไซต์ไม่ได้ค่ะ เพราะไฟล์ใหญ่มากค่ะ...ลองไปค้นนะค่ะ ว่าชื่อตำแหน่งและลักษณะงานของคุณเหมือนหรือไม่  ถ้าเหมือนก็ขอได้ค่ะ...

ผ่านเข้ามาอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น ขอบคุณ อ.บุษยมาศ มากนะคะ ที่ได้ให้ความรู้ ในฐานะพนักงานราชการคนหนึ่ง ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ และไม่เคยคิดดูถูกงาน ดูถูกตัวเองว่าต่ำต้อยแต่อย่างไร ขอให้อาจารย์นำสิ่งดีๆ แบบนี้มาฝากพวกเราอีกนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ...คุณบัณฑิต ป4 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ ถ้ามีเรื่องใหม่ ๆ ของพนักงานราชการจะนำมาแจ้งให้ทราบใน

www.gotoknow.org ค่ะ...

เรียนถามครับ

ผมเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู ของอาชีวศึกษาได้ปีกว่าครับ ยังไม่มีบัตร ต้นสังกัดว่ายังไม่ต้องทำ จริงๆแล้วต้องทำไหมครับ แล้วรูปที่ถ่ายติดบัตร ใช้ชุดสูทผูกไทค์ หรือชุดปรกติขาว ติดดอกพิกุล 2 ดอกครับ อีกข้อครับชุดปฏิบัติงานวันพฤหัสวิทยาลัยให้ใส่ชุดกากีทั้งวิทยาลัย ทั้งข้าราชการ พนง.ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอันนี้ถูกต้องไหมครับ

ตอบ...ครูเทคนิค

ของ ที่มหาวิทยาลัยพี่ ในปีแรกที่บรรจุทำสัญญา 1 ปี ก็ทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการให้แล้วค่ะ มีอายุบัตร 1 ปี ส่วนที่เหลืออีก 3 ปี ก็ทำบัตรให้อีก 3 ปี สำหรับครั้งที่ 2 ทำสัญญาจ้าง 4 ปี ก็ทำบัตรให้ครั้งละ 4 ปี ค่ะ การทำบัตรก่อนที่ประกาศนี้จะบังคับใช้ พนักงานราชการจะใส่สูทผูกไทค์ ทำบัตรประจำตัวค่ะ แต่เมื่อประกาศนี้ออกบังคับใช้ ก็สามารถใส่ชุดปกติขาว ติดดอกพิกุล 2 ดอก อย่าลืมคอปกเสื้อมีสังกัดทั้ง 2 ข้าง (เสมา) ถ้าสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดด้วยนะค่ะ สำหรับชุดปฏิบัติงานของคุณ ให้ดูประกาศที่สถาบันของคุณกำหนดให้ใส่ค่ะ ว่าเป็นอย่างไรก็ใส่อย่างนั้น (ให้ดูหนังสือที่ให้ตัวเราถือปฏิบัติค่ะ) ถ้าไม่งั้นลองถาม ผอ.คุณก่อนก็ได้ค่ะ จะได้ถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ...

ขอบพระคุณ อาจารย์อย่างสูงที่ให้ความกระจ่าง

ตอบ...ครูเทคนิค...

พี่ขอ เพิ่มเติม ตามที่พี่ตอบ... หมายเลข 29 หลักฐานที่ใช้อ้างอิง คือ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่ะ ลองเข้าไปค้นหาใน google ดูนะค่ะ...ถ้าไม่ได้ แจ้งให้พี่ทราบอีกครั้ง หรือลองดูไฟล์ข้างบนก็ได้ พี่ก็จำไม่ได้ว่านำขึ้นให้หรือยัง...คล้าย ๆ ว่านำขึ้นให้แล้วค่ะ...

เรียน อาจารย์ บุษนาศ ที่เคารพครับ

ผมเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งครูผู้สอน บบรจุเป็นพนักงานราชการโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547จนถึงปัจจุบันนี้ อายุการทำงานครบ 5 ปีแล้ว )สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ได้สอบถามไปที่เขตเกี่ยวกับการขอเครื่องราชครับ ได้รับคำตอบว่า พนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ขอเครื่องราชครับ ผมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากที่เขตให้คำตอบแบบนี้ ขอเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับ

-ในเมื่อสำนักงานเขตไม่ทราบกฏหมายหรือระเบียบแบบนี้ผมจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้ได้สิทธิ์นี้

-เขตไม่มีการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานราชการจำทำการสิ่งใดแต่ละทีต้องรื้อหลักฐานการจ้างย้อนหลังกันวุ่นวาย

รู้สึกท้อจริงๆครับ

ตอบ...ครูหนุ่ย...

คุณปริ๊น ไฟล์ ตรงหัวข้อข้างบน ในหน้าเว็บนี้ สิค่ะ พี่นำขึ้นไว้ให้บนเว็บ แล้วค่ะ นำไปให้เขตดู เพราะบางครั้ง จนท. อาจไม่ทราบเรื่องค่ะ บอกได้เลย หน่วยงานตอนนี้กำลังสังสนค่ะ ไม่ทราบ ไม่ศึกษา ไม่ ไม่....หลาย ๆ อย่างค่ะ แต่พี่ขอบอกได้เลยว่าขอได้ค่ะและเรามีสิทธิ์ที่จะขอค่ะ แต่การขอต้องมีคุณสมบัติตามที่แจ้งค่ะ... อีกอย่างแต่ละหน่วยงานก็ต้องเป็นผู้ทำแฟ้มประวัติของบุคคลเองค่ะ เพราะของที่ ม. พี่จะมองว่าบุคลากรทุกคนที่ทำงานให้กับ ม. ต้องมีแฟ้มประวัติค่ะ (พี่จะให้น้อง ๆ เขาอิงของข้าราชการค่ะ) แต่แยกประเภทเป็นพนักงานราชการค่ะ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานของใครของมันค่ะ จะไปก้าวก่ายงานกันไม่ได้ค่ะ ถือว่าเป็นโชคไม่ดีของคุณ...อย่าเพิ่งท้อแท้นะค่ะ...พี่ขอให้กำลังใจค่ะ...บางเรื่องก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากนัก...ไม่ได้สอนแบบไม่ดีนะค่ะ...เพราะบางครั้ง เราคิดได้ แต่เราทำไม่ได้ คุณจะอึดอัดค่ะ...ก็อยู่ที่หน่วยงานของเขา ผอ.เขต + รอง ผอ.เขต + หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล + จนท. ที่รับผิดชอบ ก็ต้องจัดการแก้ไขค่ะ เพื่อความสะดวกในการทำงานและให้มีระบบมากยิ่งขึ้น (ซึ่งปัจจุบัน ข้าราชการส่วนใหญ่ ไม่ค่อยคิดในระบบการทำงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นระบบไงค่ะ) มันถึงวุ่นวายกันไงค่ะ ทำงานก็ทำงานแบบไปวัน ๆ ค่ะ น่าอนาจ...แต่ขออย่าให้เราไปอย่างเขาก็แล้วกันนะค่ะ...ทำดีแล้วทำดีต่อค่ะ...ถ้าไงแล้ว Print ไฟล์ที่พี่บอกนี้ นำเรียน ผอ.เขต ให้ทราบก็ได้ค่ะว่าปัจจุบัน พนักงานราชการ ขอเครื่องราช ฯ ได้แล้วค่ะ...บางทีผู้ใหญ่ งานมาก อาจไม่ทราบ ถ้าลูกน้องไม่บอกค่ะ...ถ้า Print ไม่ได้ แจ้ง mail ให้พี่ก็แล้วกัน แล้วพี่จะ mail ให้คุณเองค่ะ ลองเปิดดูไฟล์ข้างบนก่อนนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ...อย่างไรแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ...อดทนค่ะ...

 

หวัดดีครับอาจารย์บุษยมาศ ผมมีเรื่องจะปรึกษาครับ ผมรบกวนโทรมาผมหน่อยได้ป่าวครับ 089-9393899

ในทุกวันจันทร์ พนักงานราชการใส่ชุดอะไร ครับ

ใส่เหมือนกับข้าราชการได้หรือเปล่า และแบบใหน ขอบคุณครับ

ตอบ...คุณ Kuldacha...

ขอให้คุณเข้าไปอ่านใน blog ข้างล่างนี้นะค่ะ และอ่านทุกกระทู้ค่ะ

คุณจะเข้าใจดียิ่งขึ้นค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311

พนักงานราชการหนุ่ม

ถ้ายัง ไม่ได้รับ เครื่องราชย์ หรือกรณี ที่ยังทำงานไม่ครบ 5 ปี สามารถ ติดแถบสี ที่ไม่มีเครื่องราชย์ได้หรือไม่

แล้วกรณี ที่พนักงานราชการ แต่งชุดกากี สามารถ ประดับ เครื่องหมายที่ตนเองสังกัด ป้ายชื่อ และอินทรนู แบบใด ได้บ้างครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ...คุณพนักงานราชการหนุ่ม...

ถ้ายังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ยังทำงานไม่ครบ 5 ปี สามารถติดแถบแพรเปล่าได้ (โดยมีชั้นมงกุฎ หรือช้างเผือกค่ะ)

สำหรับชุดกากี อยู่ที่ต้นสังกัดเป็นผู้กำหนดค่ะ เพราะ คพร. ประกาศว่าการแต่ชุดปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดคุณเป็นผู้กำหนดค่ะ (ไม่สามารถตอบให้ได้ เพราะแต่ละแห่งไม่เหมือนกันค่ะ)

ขอเรียนถาม อาจารย์บุศยมาศ

ไม่ทราบว่าพนักงานราชการครูทำเรื่องขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้หรือเปล่าครับ

เท่าที่ศึกษามาแม้แตครูโรงเรียนเอกชนยังทำเรื่องขอยกเว้นได้

ขอความกรูณาให้ข้อกระจ่างแก่ผมด้วยน่ะครับ

ขอบพระคุณยิ่ง

ตอบ...คุณนานา...

ให้คุณ ศึกษา ตาม Web Site  ข้างล่างนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/notic_6.pdf

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า

หนูเพิ่งทำงานเป็นพนักงานราชการได้ประมาณ 6 เดือน แต่จะรับปริญญาในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า

อยากทราบว่าหนูมีสิทธิใส่เครื่องแบบของพนักงานราชการในวันรับปริญญาได้มั้ยคะ หากได้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ และหากไม่ได้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใด

ขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับคำตอบของอาจารย์

ตอบ...คุณอ้อ...

ขอให้คุณศึกษาระเบียบพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 นะค่ะ และศึกษาตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะค่ะ ให้อ่านทุกกระทู้นะค่ะ คุณจะทราบค่ะว่าเรื่องเป็นมาอย่างไร...คุณเป็นพนักงานราชการ ไม่ว่ากี่เดือนถ้ายังเป็นอยู่ก็มีสิทธิใส่เครื่องแบบของพนักงานราชการค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299311

อยากทราบว่าการเบิกค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานราชการหรือมีชื่อไปราชการนั้นสามารถเอาชื่อมาเบิกค่าล่วงเวลาได้ไหมค่ะเพราะที่สนง.หนูอยู่เวรตลอด 24 ชม. มีค่าอยู่เวรด้วยจะขอคำแนะนำเพราะว่าไม่เข้าใจค่ะเพิ่งมาทำงาน

ตอบ...หมายเลข 43

ขอให้คุณสอบถามที่หน่วยงานต้นสังกัดคุณนะค่ะ เช่น งานการเงิน ฯ ซึ่งจะทราบถึงระเบียบได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นค่ะ เพราะระเบียบแต่ละแห่งบางฉบับจะไม่เหมือนกันค่ะ...ขอบคุณค่ะ...

ถ้ายังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ยังทำงานไม่ครบ 5 ปี สามารถติดแถบแพรเปล่าได้ (โดยมีชั้นมงกุฎ หรือช้างเผือกค่ะ)

ข้อความในวงเลบหมายความว่าอย่างไร

ครูเอกชนที่อยากรับราชการ

อยากเรียนถามอาจารย์ว่า

ระเบียบการแต่งกายจะมีการเปลียนแปลงไหมครับ

และผมอยากปรับแก่ไขอินธนูเครื่องแบบพิธีการผมจะเสนอที่ไหน และมีแนวโนมว่าจะปรับแก่ไดหรือไม่

เนื้องจากเขาอนุมัติใช้แล้ว

แต่ผมจะอิงแบบเดิมนะครับดอกพิกุลยังมีอยู่

แต่จะใส่รายกระนกนิดหน่อย

เนื่องจากของข้าราชการเเละลูกจ้างประจำของเขาก็ครายคลึงกัน

และพนักงานราชการก็เป็นหน่วยงานของรัฐทำไมถึงทำแตกต่างกังจังเลย

เดียวผมจะส่งแบบแก่ไขไปให้อาจารย์ดูนะครับ

ตอบ...คุณศุภลักษณ์...

ถ้ายังบรรจุไม่ครบ 5 ปี คงต้องติดแพรแถบที่ระลึกค่ะ...ขอให้คุณอ่านในบล็อกข้างล่างนี้เพิ่มเติมนะค่ะ...สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตระกูลมงกุฎ กับช้างเผือก ยังติดไม่ได้ค่ะ)...ถ้าต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้คลิกที่บล็อกด้านบนค่ะ...ผู้เขียนได้เขียนไว้ให้ศึกษาหลายบล็อกค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussaya38/336314

ตอบ...หมายเลข  47...

ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบพิธีการ  ได้ประกาศออกใช้แล้ว มีผลแล้วนะค่ะ...ผู้ที่ประกาศใช้คือ สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ...แล้วคนที่ออกแบบให้คือผู้ที่งานของกรมศิลปากรค่ะ...จากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...พี่ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขได้ไหม... หากมีการแก้ไข คงต้องมีลายเซ็นต์เห็นชอบกระมังค่ะ...เหมือนกับทำประชาพิจารณ์...อย่างนี้ต้องปรึกษาที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการแล้วค่ะ...แต่ในความคิดพี่ว่า... ก็สวยดีแล้วนะค่ะ น่ารักดี...มีความหมายที่ดีด้วยค่ะ...แต่ก็แล้วแต่ความคิดนะค่ะ มุมมองของคนเราอาจไม่เหมือนกัน...

ข้อคิด  รูปแบบ (ภาพลักษณ์) นั้นสำคัญไฉน...สำคัญอยู่ที่เราปฏิบัติหน้าที่ให้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นพอค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/notic_9.pdf

อ.ครับถ้าเราได้เครื่องราชตอนเป็นพนักงานราชการแล้วเราสอบบรรจุได้เป็นข้าราชการเครื่องราชสามารถนำมาติดตอนเป็นข้าราชการได้หรือไม่ครับ

ตอบ...คุณณฐ...

ถ้าเป็นระเบียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ (เดิม) นั้น คุณสมบัติที่ใช้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ จะมีว่า...ต้องเป็นข้าราชการระดับ...ขึ้นต้นในคุณสมบัติ...แต่มาปัจจุบันนี้ทางรัฐได้ปรับเปลี่ยนระบบซีเข้าสู่กลุ่มงาน โดยไม่มีระดับแล้ว...ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่แก้ไขใหม่ค่ะ ว่าจะให้สามารถนำเวลาของพนักงานราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ แล้ว มานับรวมกับเวลาของการทำงานของข้าราชการได้หรือไม่...แต่ถ้าประกาศ ฯ ยังไม่ได้แก้ไข ณ ปัจจุบัน ก็ไม่สามารถนำมานับรวมกันได้ค่ะ...เรียกว่าปัจจุบันต้องรอกฎหมายใหม่ประกาศออกมาก่อนค่ะ...ถ้าประกาศออกมาใช้จะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ...สำหรับว่าสามารถนำมาติดตอนเป็นข้าราชการได้หรือไม่...ยังไม่ขอตอบนะค่ะ...เพราะจากข้างต้นเป็นแบบนั้น...แต่ถ้าถามถึงว่าเมื่อออกจากพนักงานราชการแล้วสามารถติดเครื่องราช ฯ ได้อีกหรือไม่...ใช้ติดเครื่องราช ฯ กับอะไร ชุดปกติขาวหรือค่ะ...ก็ออกไปแล้ว ไม่สามารถใส่ชุดปกติขาวได้อีกแล้ว...เพราะไม่ได้เป็นบำนาญเหมือนข้าราชการ...เป็นประเด็นที่น่าคิดนะค่ะ...ถ้ามีเวลาจะลองศึกษา หรือถามทางผู้รู้และแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ...

เรียนถามอาจารย์

การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการจะมีผลอะไรบ้างเมื่อโอกาสภายหน้าสามารถสอบบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยได้(มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ติดตัวไป)

ใกล้รุ่งค่ะ

ตอบ...คุณใกล้รุ่ง...

การที่เราเป็นพนักงานราชการแล้วได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั่นเป็นการแสดงว่าเราได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าได้ปฏิบัติงานดี เป็นความดีความชอบในการทำงานของเราค่ะ เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นของสูงที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ด้วยพระองค์เองนะค่ะ ...พระองค์ท่านทรงเป็นประธานการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความดีความชอบค่ะ... และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ

การจะมีผลว่าเมื่อสอบครูผู้ช่วยได้แล้วจะมีผลอย่างใด พี่ยังไม่ขอตอบนะค่ะ เพราะถ้าเป็นระเบียบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดิมนั้น เป็นระเบียบเก่า ก่อนที่จะมีระบบพนักงานราชการค่ะ...ซึ่งปัจจุบัน กำลังอยู่ในระหว่างการทำระเบียบใหม่ให้ค่ะ...จึงยังไม่สามารถตอบได้ ถ้ามีข่าวความคืบหน้าจะนำมาแจ้งให้ทราบค่ะ...

อย่าลืม! ว่า...ใบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นของที่พระมหากษัตริย์ ทรงให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ปฏิบัติงานมีความดี ความชอบ มีคุณงามความดี ...ท่านทรงลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เองค่ะ...กำลังให้น้องที่กอง Scan ให้ค่ะ แล้วจะนำขึ้นให้ดูนะค่ะ...ข้าราชการส่วนใหญ่จะนำมาใส่กรอบค่ะ...เพื่อแสดงถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ค่ะ...ไม่ใช่ได้กันทุกคนค่ะ...

เรียนถามอาจารย์ค่ะ

ดิฉันเป็นพนักงานราชการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548ถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 4 ปี 11เดือน

ดิฉันจะปฏิบัติราชการครบ 5 ปีในวันที่ 1ธันวาคม 2553 ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีนี้เพียง 4 วัน

ในระหว่างที่ยังไม่ครบ 5 ปีเต็มนี้ดิฉันสามารถทำเรื่องขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เลยหรือเปล่าคะหรือต้องรอในปีถัดไปคะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบกระทู้ของดิฉัน

ใกล้รุ่งค่ะ

 ตอบ...คุณใกล้รุ่ง...

1. ลำดับที่ 1 - 4 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

เรียกว่า...คุณต้องปฏิบัติงานครบ 5 ปี ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของที่ที่จะขอพระราชทาน คือ ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ค่ะ...ถ้ากรณีนี้ ต้องไปขอพระราชทานในปีถัดไปค่ะ...

 

รบกวนถาม อาจารย์หน่อยครับ ผมรับราชการตำรวจมาตั้งแต่ปี 2527 มาสอบเลื่อนเป้นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้เมื่อปีพ.ศ.2545

ตั้งแต่รับราชการมา ไมไคยได้รับใบประกาศหรือดวงตราใดๆเลย จะติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่ใด เพราะไม่ได้รับดวงตรา ไม่เป้นไร อยากได้ใบประกาศ จะติตด่อหน่วยงานตรงได้ที่ใดครับ

ตอบ...สารวัตรใหญ่...

ขอให้สารวัตรใหญ่ ดูว่าตนเองเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาหรือไม่...ถ้าได้มาแล้วและทราบรายละเอียดว่าได้รับเมื่อปีใด (พ.ศ.ใด) ให้ศึกษาในบล็อกด้านล่างนี้ (โดยคลิกดู...ก็ได้ค่ะ) แล้วปริ้นเก็บไว้...

http://www.cabinet.thaigov.go.th/dd_main21.htm

อีกอย่างลองสอบถามหน่วยงานที่ท่านสารวัตรใหญ่ เคยทำงานที่ตนเองเคยสังกัดอยู่ที่ใดบ้าง...ให้ถามที่ฝ่ายงานการเจ้าหน้าที่  หรือฝ่ายงานบุคคล...เพราะเขาจะเป็นผู้ดูแลและทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคคลที่ตนเองสังกัดค่ะ...เพราะบางที่ใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะอยู่ที่หน่วยงานที่ท่านเคยสังกัดอยู่...เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ถ้ามีการปรับเปลี่ยน เขาจะไม่สามารถติดต่อกับท่านได้ เนื่องจากท่านย้ายที่ทำงาน...ต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านสอบถามไปที่ฝ่ายดังกล่าวข้างต้นค่ะ...

ตอบ...สารวัตรใหญ่...

http://www.cabinet.thaigov.go.th/dd_main21.htm

ให้คลิกที่ประกาศรายชื่อ นะค่ะ...แล้วดูตามปี พ.ศ. ที่ท่านได้รับค่ะ...จะแยกส่วนว่า เป็นชั้นสายสะพาย หรือชั้นต่ำกว่าสายสะพายค่ะ...

เรียน อาจาร์ยบุษยมาศ

เรียนอาจาร์ย บุษยมาศที่เคารพ ไม่ทราบว่าอาจาร์ยพอจะโพสภาพเครื่องราชฯของพนักงานราชการ

ในแต่ละตำแหน่ง กลุ่มงานต่างๆ ได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ...หมายเลข 58...

ลองศึกษาในบล็อก หรือ ไฟล์ด้านล่างนี้นะค่ะ...เครื่องราชอิสริยากรณ์ที่พนักงานราชการได้รับ ใช้เหมือนกับของข้าราชการค่ะ อยู่ที่ว่าตัวพนักงานราชการเอง จะได้รับในชั้นใดค่ะ...ลองดูในสไลด์ Power Point นะค่ะ...เป็นของแต่ละชั้น เช่น บ.ม. บ.ช. จ.ม. จ.ช. ...ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/352889

http://gotoknow.org/file/bussayamas/psru1.ppt#278,1,ภาพนิ่ง 1

http://gotoknow.org/file/bussayamas/psru2.ppt

 

เรียนถามอาจารย์บุษยมาศ

คือตอนนี้ผมบรรจุรับราชการครูมา จะครบ 3 ปี คือบรรจุวันที่ 1 พ.ค. 51 เงินเดือนปัจจุบัน 11,350.- อยากทราบว่าผมมีสิทธิ์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น จ.ม. ได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องคอยให้ครบ 5 ปี แล้วขอ จ.ช. ทีเดียว รบกวนด้วยนะครับ

เรียนอาจารย์บูษยมาศ

พอดีในกระทู้เมื่อกี้ลืมบอกว่าไปว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 เงินเดือน 11,350 บาท ครับ

ตอบ...ครูใต้...

 • ในกรณีของอาจารย์ ไม่ต้องขอ จ.ม. แล้วค่ะ ข้ามไปขอ จ.ช. ได้เลย... โดยไม่ต้องขอชั้น จ.ม.
 •  แต่ต้องมีอายุราชการครบ 5 ปี บริบูรณ์ก่อนนะค่ะ
 • คือ อาจารย์จะได้เครื่องราชฯ ชั้นตระกูลช้างเผือกก่อนค่ะ
 • แล้วค่อยไปขอชั้นมงกุฏ คือ ชั้น ต.ม. ค่ะ
 • เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัวเราพึงจะได้รับค่ะ
 • ถ้าเป็นเกณฑ์เดิม เกณฑ์การขอพระราชทาน ชั้น ต.ม. ต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6 ค่ะ (นับวันที่เป็นระดับ 5 หรือ 6 นะค่ะ) ลองนำไปเทียบกับ คศ.1 หรือ คศ. 2 ก็แล้วกันนะค่ะ...

ดิฉันมีเรื่องจะรบกวนเรียนถามเกี่ยวกับเครื่องราชย์ค่ะ

ดิฉันเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มบริการ) มา 5 ปี เริ่มบรรจุ 1 สิงหาคม 2548 ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอชั้น บม.

(ครบ 1 ส.ค. 53) แล้วดิฉันสอบได้ ขรก. อีกหน่วยงานหนึ่ง บรรจุเมื่อเดือนกันยายน 53 แล้วกรณีนี้ดิฉันต้องเร่ิมขอใหม่หรือไม่ หรือว่าขอชั้นต่อไปได้เลยค่ะ

ตอบ...หมายเลข 63...

 • ให้ศึกษาตามบล็อกนี้นะค่ะ  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ ไม่ทราบว่าบรรจุวุฒิปริญญาตรีหรือไม่ ลองศึกษาดูนะค่ะ ถ้าสงสัยก็ถามมาใหม่ค่ะ...
 • http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/547/760/original_psru1.ppt?1285826035#288,8,ภาพนิ่ง 8
 • ซึ่งคุณสมบัติที่เข้าสู่ประเภทแท่ง การพระราชทานเครื่องราช ฯ ยังไม่ได้ประกาศออกมาให้ปฏิบัติค่ะ...ต้องดูระเบียบเดิมเทียบไปก่อนค่ะ...

สวัสดีค่ะ...

ครูพนักงานราชการ

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ ก่อนอื่นต้องขอชื่นชม เวปไซต์ นี้ก่อนเลยนะครับที่มีประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์นำเสนอ เช่นผมเป็นต้น และเพื่อนๆที่ทำงานอีกหลายคน ผมเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (กลุ่มบริหารทั่วไป) ปัจจุบันเงินเดือน 11,700 รวมค่าครองชีพแล้ว (ค่าครองชีพ 90 )ซึ่งปัจจุบันที่ทำงานเค้าก้อให้สวมชุดสีกากี ปฏิบัติงานในวันจันทร์เหมือนครูข้าราชการ แต่ว่าผมไม่ได้ใส่ อินทนู แต่พอมาอ่านเวปของ อ.แล้วทำให้ทราบว่าใส่ อินทนูได้ ซึ๋งผมก้อได้เข้าไปดูในเวปต่างๆแล้วก้องงเหมือนเหมือนกัน ไม่รู้จะใส่แบบไหน แบบ หนึ่งขั้น หรือสองขั้น (เค้าบอกดูจากขั้นเงินเดือน หรืออายุการทำงาน ส่วนอินทนูของเครื่องแบบปกติขาวก้อเหมือนกันครับ มีดอกพุกุล หนึ่งดอก และสองดอก ก้อไม่ทราบว่าจะใส่อันไหน ลืมบอกไปครับ ผมเริ่มเป็นพนักงานราชการเมื่อ 1 ตค 49 ครับ ตอนนี้ผมมีคำถามที่รบกวน อ.บุษยมาศ ช่วยไขข้อข้องใจดังนี้ครับ

1. ผมควรใส่อินทนู สำหรับชุดสีกากี แบบไหน

2. อินทนู ที่ใส่กับชุดปกติขาว ดอกพิกุล กี่ดอกครับ

3 แถบแพรติดหน้าอก ใส่แบบไหน หรือว่ายังไม่ต้องใส่เพราะยังไม่ได้

4. ตอนนี้ถ้าจะถ่ายรูปชุดปกติขาวไว้ติดบัตร ต้องใส่แบบไหนครับ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์มา ณ โอกาสนี้ ครับ

ตอบ...ครูพนักงานราชการ...

 • กานแต่งชุดปกติ เช่น ชุดสีกากี ให้อยู่ที่ส่วนราชการที่คุณสังกัดอยู่เป็นผู้กำหนดนะค่ะ...เพราะแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน เรื่อง อินทรธนูอ่อนที่ติดกับชุดสีกากี เคยถกกันมาพอสมควร ขอให้คุณลองอ่านในกระทู้ทุกกระทู้นะค่ะ เพราะ คพร. มอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด ผิด ถูก ส่วนราชการจะเป็นผู้รับผิดชอบ จริง ๆ แล้ว ถ้าส่วนราชการใดต้องการทำขีดของพนักงานราชการ ควรทำหนังสือขอหารือไปยังสำนักเลขา ฯ คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ออกระเบียบเรื่องการแต่งการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำอยู่ค่ะ ว่าควรใช้แบบใด ที่บางส่วนราชการนำของลูกจ้างประจำมาให้ติดนั้น ผู้เขียนก็ว่า ไม่ถูกต้องเพราะไม่ต้องการให้ของพนักงานราชการไปซ้ำซ้อนกับของลูกจ้างประจำ ถ้าส่วนราชการจะทำให้พนักงานราชการก็ควรปรึกษาหารือ แล้วก็ควรออกแบบของพนักงานราชการเอง จะได้เป็นสัญญลักษณ์ของพนักงานราชการ ไม่ใช่ไปลอกของบุคลากรภาครัฐประเภทอื่นนำมาติดไว้ค่ะ
 • ผู้เขียนจะเขียนไว้แต่เฉพาะ การติดขีดอินทรธนูแบบแข็ง ของเครื่องแบบพิธีการเท่านั้นเองค่ะ ที่ติดได้ เพราะ คพร. เป็นผู้กำหนดให้ติดได้เป็นดอกพิกุลไงค่ะ แต่ไม่ได้บอกให้ติดอินทรธนูแบบอ่อน (ใช้ติดชุดกากี) นะค่ะ...ซึ่งประเด็นนี้ ทำให้มีปัญญาต่อการปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ไม่ทราบกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะ
 • 1. ถ้าเป็นชุดสีกากี การติดอินทรธนูให้อยู่ที่ส่วนราชการของคุณเป็นผู้กำหนด เพราะรัฐให้อำนาจแล้ว (จะผิดจะถูกขึ้นอยู่กับส่วนราชการคุณเป็นผู้กำหนดค่ะ เพราะปัจจุบันรัฐกระจายอำนาจให้ส่วนราชการ แต่ถ้าส่วนราชการแจ้งให้ปฏิบัติผิด ส่วนราชการนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ) พี่จึงบอกให้ไม่ได้ อยู่ที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการคุณว่าจะแม่นเรื่องกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย มากน้อยเพียงใดค่ะ...
 • 2. ถ้าคุณอยู่ในกล่มงานบริหารทั่วไป จะอยู่ในประเภทพนักงานราชการประเภททั่วไป ติดอินทรธนู (ดอกพิกุล 2 ดอก ค่ะ) เขาเรียกว่า อินทรธนูแข็ง ใช้ติดกับชุดปกติขาว ลองดูในบล็อกต่าง ๆ คลิกคำว่า บล็อก ของพี่ด้านบนก็ได้ พี่มีตัวอย่างของพนักงานราชการให้ดูหลายบล็อก ลองเลือกศึกษาดูนะค่ะ เพราะปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ...
 • 3. สำหรับแพรแถบถ้ายังไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็สามารถติดแพรแถบที่ระลึกได้ ให้ศึกษาตามบล็อกด้านล่างนี้นะค่ะ...
 • 4. ถ้าจะถ่ายรูปชุดปกติขาว เพื่อทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ ให้ไปถ่ายได้ตามร้านถ่ายรูปของข้าราชการที่เคยถ่ายเพื่อทำบัตรกันนะค่ะ สอบถามข้าราชการก็ได้ ว่าเขาไปถ่ายรูปเพื่อทำบัตรข้าราชการกันที่ร้านใด เพราะร้านนั้น ก็จะมีชุดปกติขาวใส่เหมือนข้าราชการ ยกเว้นอินทรธนูแบบแข็ง (ดอกพิกุล 2 ดอก) ซึ่งเราอาจนำไปให้เขาติดแทนของข้าราชการก็ได้ค่ะ...บางทีร้านเขาก็จะมีเตรียมไว้ให้เราเองค่ะ สำหรับปกคอเสื้อก็เป็นสังกัดกระทรวงค่ะ ถ้าเป็นครูของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นรูปเสมาไงค่ะ...แพรแถบที่ระลึก ในข้อ 3 เราก็เตรียมของเราไปเองก็ได้ค่ะ...ใช้ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายมือของตัวเรานะค่ะ...
พนักงานราชการปี 2547

เป็นพนักงานเมื่อปี 47 และทำเรื่องขอเครื่องราชฯ เมื่อปี 2553 จนปี 2554 แล้วทำไมยังไม่ได้อีกค่ะ กรุณาช่วยตอบหน่อยน่ะคะ เพราะต้องการติดเวลาแต่งเครื่องแบบค่ะ

ตอบ...คุณพนักงานราชการ ปี 2547...

 • ค่ะ ก็คงต้องอดใจรอนิดหนึ่งนะค่ะ ตอนนี้ในราชกิจจาฯ ปี 2553 ยังไม่ประกาศผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ...ที่ ม. ก็รออยู่เหมือนกันค่ะ ถ้าประกาศแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะค่ะ...
 • ถ้าอีกสัปดาห์ยังไม่ประกาศออกมา จะให้เจ้าหน้าที่ที่ ม. สอบถามไปยัง สลค.ให้ค่ะ...
 • ใจเย็นนิดหนึ่งค่ะ...

พนักงานราชการมีโอกาสปรับเป็นข้าราชการมั้ยค่ะพอมีข่าวบ้างมั้ยค่ะ

ตอบ...คุณ 1...

 • การปรับพนักงานราชการเป็นข้าราชการนั้น ขึ้นอยู่กับมติ ครม. ค่ะ ถ้ามติ ครม.อนุมัติให้เป็นก็สามารถทำได้ อาจทำเป็นบางส่วนราชการที่ขาดแคลนจริง ๆ หรืออาจเป็นเพราะสาเหตุหรือเหตุผลอื่นที่มติ ครม.จะอธิบายค่ะ...

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ ผมเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 3 เม.ย. 49 จะขอเครื่องราชฯต้องติดต่อใครและระเบียบวิธีการปฏิบัติการขอเป็นอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ

ตอบ คุณ Suparat

 • ให้ติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่ที่คุณสังกัดอยู่นะคะ เจ้าหน้าที่น่าจะรู้ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราช ฯ ดีค่ะ
 • ถ้าจะศึกษาเพิ่มเติมให้คลิกที่สารบัญด้านบนขวามือท่านเองใน Page นี้ดูนะคะ ใต้บันทึกล่าสุด...ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ อ.บุษยมาศ ผมเป็นพนักงานราชการครูรุ่นแรก จากอัตราจ้างทปีื ๔๕ แล้วปรับเป็นพนักงานราชการ ปี ๕๑ ต้นสังกัด มีงานล้นมือ ลืมเรื่องระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย ( หรือไม่ใส่ใจ) ไม่ชัดเจนเลย ภารโรงลูกจ้างประจำเข้ามีกฎหมาย ชัดเจน นี่ขนาดเป็นองค์เกี่ยวกับการศึกษานะ กับคนในองค์กร ขอความเมตตาใส่ใจด้วยเถิด ผู้หลักผู้ใหญ่บางคน(ส่วนมากไม่รู้ว่าพนักงานราชการใส่ชุดปกติขาวได้) มาถามว่าพนักงานราชการแต่งชุดขาวได้หรือ(พร้อมกับมองตั้งแต่หัวถึงเท้า) เขามองพนักงานเหมือนส่วนเกินในองค์กร ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่รู้ ก็เพราะผู้ดูแลพวกเราไม่ชัดเจนในเรื่องกฎหมาย (น้อยใจ) แต่ทุกวันนี้ปลง บอกกับใจว่าทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดพอ ชุดที่บ่งบอกสังกัดให้ชัดเจนไม่มี ไม่ตัด ไม่ขอ....เพราะคนรอบข้างจะถามว่า.......ได้ด้วยหรือ ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุข เป็นขวัญใจของชาวพนักงานราชการ เพราะเข้ามาอ่านทีไร รู้สึกมีกำลังใจทำงาน แต่นาย(ต้นสังกัดเปรียบเสมือนพ่อ) ไม่เคยสนใจ สนใจเลย งบพัฒนาบุคลากรของพนักงานฯที่ สพฐ.จัดมาให้ หกหมื่นบาท จัดอบรมพนักงานฯรวมกับน้องครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พูดเรื่องเกี่ยวกับพนักงานอยู่สามชั่วโมง นอกนั้นพูดเรื่องครูบรรจุใหม่ วันครึ่ง โถๆๆๆๆ เห็นเราเป็นอะไร ขอให้เม้นท์นี้สะท้อนปัญหาที่มี ว่าขอให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ( ในสพฐ.) ขอให้สงสารพนักงานราชการครู ชัดเจนในทางปฎิบัติ มีกฎระเบียบในเรื่องเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่ในจิต ขอบคุณครับ

ตอบ...คุณธุลี

     สำหรับเรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ก็คงเป็นเรื่องเช่นเดียวกับสมัยก่อนระหว่างข้าราชการกับลูกจ้างประจำ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายชุดปกติขาว ว่า ลูกจ้างประจำสามารถแต่งได้หรือ แต่มายุคปัจจุบันผู้ที่เกิดใหม่ คือ พนักงานราชการ ก็ถูกถามและถูกความเคลือบแคลงสงสัยว่า พนักงานราชการ แต่งชุดปกติขาวได้หรือ คงเป็น (บางเขตพื้นที่มากกว่าค่ะ) ที่ผู้บริหารไม่ได้ใส่ใจ ความจริงผู้บริหารเป็นคนเซ็นต์ผ่านเรื่องต่าง ๆ ควรรู้ เมื่อรู้ควรแจ้งให้กับลูกน้องในสังกัดทุกฝ่าย ทุกคนรับทราบ เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะเกิดลักษณะอาการเช่นที่คุณกล่าวนั่นแหล่ะค่ะ....
     ไม่ต้องใส่ใจในคำพูดกับสายตาที่เขาดูแคลนเราหรอกนะคะ ตั้งใจทำงานอย่างที่คุณพูดนั้นถูกต้องแล้วค่ะ...แต่ความจริงก็คือความจริง คือ พนักงานราชการสามารถใส่ชุดปกติขาวได้ ซึ่งส่วนใหญ่ ส่วนราชการต่าง ๆ ก็ทราบดีค่ะ ยกเว้น (ผู้บริหารที่คุณสังกัด) ปล่อยเขาไปเถอะค่ะ สักวันเมื่อเขาทราบ เขารู้ เขาจะละอายใจไปเอง ที่ทำไมลูกน้องถึงรู้ตั้งนาน แต่ผู้เป็นนายกับโง่ไม่รู้เรื่องไปได้ อย่าไปใส่ใจค่ะ...ทำงานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เรามีสิทธิแต่งก็แต่งได้ค่ะ เพราะถือตามระเบียบที่รัฐให้เราปฏิบัติค่ะ...สำหรับผู้บริหาร เราจะไปบังคับเขาไม่ได้หรอกค่ะ ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของเขามากกว่า...เป็นกำลังใจให้นะคะ เพราะโลกนี้มีความรู้อีกมากมายที่เรายังไม่รู้ก็มีอีกเยอะค่ะ...เมื่อเรารู้ เราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ...ปัจจุบันเป็นโลกแห่งความรู้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ยิ่งโลก IT แพร่หลาย เราสามารถศึกษาได้ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการที่จะศึกษาเลยค่ะ...
      ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ...อย่างน้อยคิดถึง เพื่อประเทศชาติของเรามากกว่า อย่าใส่ใจในความที่ไม่รู้ของผู้บริหารค่ะ...เป็นกำลังใจให้นะคะ...ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันค่ะ ไม่ควรแบ่งแยกประเภทกันค่ะ ไม่ว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคน แตกต่างกันเพียงแค่แยกประเภทเท่านั้นค่ะ...

คุณ ถุงปุ๋ย (พนักงานราชการมือใหม่)

ด้วยความนับถืออย่างยิ่งครับ คุณครู บุษยมาศ ผมเป็นพนักงานราชการของกรมทางหลวง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานเทคนิค อยากทราบเรื่องเครื่องแบบพนักงานราชการแบบ ชุดกากี ครับ .. คือว่าผมมีความสับสนกับ คำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.5/99 ที่ว่า ห้ามให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบคล้ายหรือ เหมือนกับ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ และตอนนี้มีหนังสือออกมาให้แต้งเครื่องแบบชุดกากี ทุกวันพุธ อยากทราบว่า ณ ตอนนี้ เครื่องแบบของพนักงานราชการ ยังเหมือน เครื่องแบบพิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 หรือมีคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องแบบพนักงานราชการใหม่ออกมา ครับ ควรจะปฏิบัติตาม คำสั่งไหน รบกวน คุณครู บุษยมาศ ด้วยครับ //

ตอบ คุณถุงปุ๋ย

 • พี่ขอให้คุณศึกษาเรื่องระเบียบในการแต่งกายชุดปกติขาว กับชุดปฏิบัติการ (ชุดสีกากี) ดี ๆ ก่อนนะคะว่า ไม่เหมือนกัน
 • สำหรับพนักงานราชการทุกคนที่อยู่ในระเบียบของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จะแต่งชุดปกติขาว คือ เป็นเครื่องแบบพิธีการ สำหรับชุดสีกากีจะเป็นชุดปฏิบัติงานค่ะ การที่มีหนังสือห้ามให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบคล้าย หรือเหมือนกับข้าราชการ นั่นคือ อินทรธนูที่ติดบนบ่ามากกว่าค่ะ สำหรับเสื้อหรือกระโปรง กางเกง คงไม่ได้ห้าม เขาห้ามอย่างเดียว คือ อินทรธนู เพราะข้าราชการ ลูกจ้างประจำจะไม่เหมือนกันค่ะ
 • บางส่วนราชการให้พนักงานราชการแต่งชุดกากี แต่ไม่ติดอินทรธนูค่ะ สำหรับชุดสีกากีให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงดูนะคะ ว่าจะให้ติดอินทรธนูกับชุดสีกากีหรือไม่ ถ้าติด ติดแบบใด แต่ไม่ควรนำอินทรธนูของข้าราชการและลูกจ้างประจำไปติดค่ะ
 • สำหรับเครื่องแบบพิธีการ ชุดปกติขาว พนักงานราชการยังถือปฏิบัติอยู่ โดยติดอินทรธนู เป็นดอกพิกุลค่ะ สำหรับประเภททั่วไป ก็ติดดอกพิกุล 2 ดอกค่ะ สำหรับข้าราชการจะเป็นช่อชัยพฤกษ์ค่ะ
 • คุณสามารถศึกษาระเบียบต่าง ๆ พี่ลงไว้ในบล็อกให้อ่านแล้วนะคะ คลิกที่ สารบัญด้านบนซ้าย หรือที่สมุดด้านบนก็ได้ค่ะ พี่เขียนเอาไว้หลายเรื่องเลยค่ะ เผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ รุ่นใหม่ก็ได้นะคะ เพราะตอนนี้เท่าที่สังเกตดู พี่เห็นถึงช่องว่างระหว่างการพูดคุยให้กับเด็กรุ่นใหม่ ๆ ได้รับรู้ถึงเรื่องระเบียบต่าง ๆ มากจริง ๆ ค่ะ ลองศึกษาดูนะคะ พร้อมทั้งพี่ก็นำเรื่องเครื่องแบบชุดพิธีการ และชุดปฏิบัติการมาลงไว้ให้อ่านด้วยนะคะ เป็นไฟล์ค่ะ
คุณ ถุงปุ๋ย (พนักงานราชการมือใหม่)

ขอขอบคุณ คุณครู บุษยมาศ มากเลย ครับ ที่ให้ความรู้กับผม และ ทุกๆ คน !!! เป็นประโยชน์มากมายครับ จาติดตาม ต่อไปน่ะ ครับ

เรียน อาจารย์บุษยมาศ

 พนักงานราชการบรรจุใหม่ เวลามีงานพระราชพิธี ต่างๆ ใส่ชุดขาวปกติ แต่อยากทราบว่า สามารถติดแถบแพรเครื่องราช ได้เลยใช่หรือป่าวคับ แค่แถบแพรนะครับ ไม่ได้ติดเครื่องราช เพราะ ตอนถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวเค้าบอกไม่ให้ติดแถบแพร เลยสงสัยนะครับ อาจารย์ เวลามีงานจริงๆ ติดได้ใช่มั้ยครับ 


                               ขอบคุณครับ
 • ขอบคุณค่ะ คุณถุงปุ๋ย

 

 • ตอบ คุณวิษณุ
 • แพรแถบที่ระลึกสามารถติดได้ค่ะ แต่ต้องเป็นปีที่เราเกิดเป็นต้นมานะคะ (ไม่ได้ล็อคว่าจะต้องใส่แต่ในงานพิธีเท่านั้น เพียงแต่ใส่เครื่องแบบชุดปกติขาวแล้วก็สามารถนำมาติดได้ค่ะ)...
 • พี่ได้เขียนไว้ในบล็อกเรื่องแพรแถบที่ระลึกไว้นะคะ ลองศึกษาดูสิคะ พิมพ์คำว่า แพรแถบที่ระลึกเข้าไปใน Google ก็ได้ มันจะขึ้นมาแล้วอ่านดูนะคะ
 • ความจริงพี่เขียนไว้ใน Gotoknow นี่แหล่ะค่ะ ลองคลิกเข้าไปในสมุด หรือ บล็อกของพี่ก็ได้ เพราะเขียนไว้หลายบล็อก เผื่อเป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

 

พนักงานราชการ หมวดกึ่งฝีมือขอเครื่องราชได้ไหมครับ ตำแหน่งพนักงานบริการครับ แล้วต้องเงินเดือนเท่าไรครับ

เรียน อาจารย์

บุษยมาศ

ก่อนหน้านี้ผมเป็นครูอัตราจ้าง 5 ปี พนักงานราชการ 8 ปี ปัจจุบัน ครู คศ.1 อายุการเป็นข้าราชการครู 3 ปี รับเงินเดือน 17,910 บาท

ยังไม่เคยขอเครื่องราชฯ ผมสามารถนำอายุการปฏิบัติงานตอนเป็นพนักงานราชการ กับข้าราชการครูรวมกัน เพื่อขอเครื่องราชฯ ได้หรือเปล่าครับ.....

เจ้าหน้าที่ธุรการ ม.3 ขอได้หรือเปล่าค่ะ ทำงานมา 5 ปีจะ 6 ปี  เเล้วพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

ตอบ คุณหญิง

         ได้ค่ะ ดูคุณสมบัติได้ตามข้อ 1 ค่ะ

เรียนถามท่านอาจารย์

หนูเป็พนักงานราชการ 3 ปี ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยแล้ว จะครบ 2 ปีในอีกไม่กี่เดือน

อยากเรียนถามว่า ถ้าจะขอเครื่องราชฯอายุราชการ เอาอายุงานของพนักงานราชการมารวมได้ไหม หรือต้องนับอายุราชการใหม่คะ

 

ดีคราฟผม ชอบมากเลยอ่านแล้ว เรื่องเครื่องราช แต่ผมอยากขอเบอร์ คุณ พี่ได้ป่าวครับ อยากมีเรื่องสอบถามนะครับ ขอเวลาให้ผมน่อยนะคราฟ ขอบคุณคราฟ

ถ้าไม่สะดวก ขอรบกวนถามเลย ผมเปงพนักงาน ตำแหน่งครูผู้สอน สพป เขต 2 นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2549 บรรจุมาจนถึงปัจจุบัน ก้อเกือบ 10 ปีแล้ว รบกวนถามอาจราย์ น่อยว่า สามารถขอเครื่องราชได้ป่าวคราฟ แล้วจะได้ชั้นไหน ต้องติดต่อได้กับใคร

อยากตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับเครื่องราชฯ ตรวจสอบได้ที่ไหนค่ะ

พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม. 3) ขอเครื่องราชฯ ได้ไหมค่ะ

1. ถ้าเคยลาออกจากราชการ แล้วมาสมัครงานใหม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกำกับ

จะนับอายุงานเพื่อขอเครื่องราช ต่อจากที่เคยได้พระราชทานมาแล้วเมื่อตอนเป็นข้าราชการได้หรือไม่คะ

2. และถ้าต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว จะสามารถติดแถบเครื่องราช ที่เคยได้รับพระราชทานมาเมื่อตอนที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่คะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ได้เครื่องราชตอนเป็นพนักงานราชการ แต่ปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว สามารถนำมาใช้ด้วยกันได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีคะอาจารย์การขอเครื่องราชฯของครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป สามารถนับวันรวมกับพนักงานราชการของกระทรวงมหาดไทยได้หรือเปล่าคะ เพื่อให้ครบระยะเวลา5ปีคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี