ความหมายของห้องสมุด

ความหมายของห้องสมุด

ความหมายของห้องสมุด  

             สุทธิลักษณ์   อำพันวงศ์ (2534: 1)กล่าวว่า  ห้องสมุดคือ   แหล่งรวบรวมวัสดุเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย

               

                ปรียา  ไชยสมคุณ    (2546  : 17)    กล่าวว่า ห้องสมุด  หมายถึง  แหล่งรวบรวม  ความรู้  ข่าวสารต่าง ๆ  ที่ถูกบันทึกไว้ทั้งในวัสดีตีพิมพ์   เช่น   หนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  เป็นต้น  และวัสดุไม่ตีพิมพ์ (โสตทัศนวัสดุ)  เช่น  วีดีโอเทป  เทป  สไลด์  ซีดีรอม  เป็นต้น

 

                อำไพวรรณ  ทัพเป็นไทย(2549: 1 )  ห้องสมุดคือ  แหล่งรวมทรัพยากรสารนิเทศเอาไว้ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์   วัสดุไม่ตีพิมพื  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์   เพื่อให้ผู้ใช้สืบค้นและเข้าถถงสารสนเทศได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  โดยมีการคัดเลือก  จัดหาให้สอดคลองกับความต้องการของผู้ใช้  มีการจัดการที่เป็นระบบโดยบรรณารักษ์วิชาชีพ

 

สุนีย์  เลิศแสวงกิจและพิศิษฐ์  กาญจนพิมาย (2546: 2)  กล่าวว่า    ห้องสมุดคือสถานที่รวบรวมสรรพวิชา วิทยาการต่าง ๆ  ซึ่งได้บันทึกไว้ในรูปแบบของหนังสือ  วารสาร  ต้นฉบับตัวเขียน  สิ่งพิมพ์อื่น ๆ  หรือโสตทัศนวัสดุ  และมีการจัดเก็บอย่างมีระเบียบเพื่อบริการแก่ผู้ใช้   โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้จัดการและเตรียมให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

 

ลมุล   รัตตากร (2539:27)  กล่าวว่าห้องสมุดเป็นที่รวมของทรัพยากรสารนิเทศ  ซึ่งมีทั้งหนังสือ  สิ่งพิมพ์  และโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่จัดไว้เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ใช้

 

 

สรุป

 

ห้องสมุด   (Library)  คือ  สถานที่รวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชา  ซึ่งบันทึกไว้ในวัสดุสิ่งพิมพ์  เช่น  หนังสือ   วารสาร  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น และวัสดุที่ไม่ได้พิมพ์   เช่น  วีดีทัศน์   วีดีโอ  เทปเสียง เป็นต้น  โดยมี   บรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานเพื่อ  อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

คำสำคัญ (Tags)#ห้องสมุด#บรรณารักษ์#ความหมาย

หมายเลขบันทึก: 307123, เขียน: 20 Oct 2009 @ 12:15 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:07 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)