หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ มน.: การแย่งชิงความเป็นเจ้าของ


บันทึกที่มาของการส่งข้อความถึงคณาจารย์ทุกคนในคณะ (ในตอนท้าย) เพื่อเก็บข้อเท็จจริงไว้ ต่อไปหากมีผู้ใดคิดจะบิดเบือน สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในคณะสหเวชศาสตร์ จะได้ทราบว่า เบื้องหลังก็คือ ความหวงแหน อัตตา ที่ยึดมั่นถือมั่นว่า หลักสูตรนี้เป็นของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ แต่เพียงผู้เดียว ใครจะแตะต้องมิได้

16/10/2552 09:58:48 AM

 

จาก คุณสุพรรษา มะริด  นักวิชาการศึกษา  ส่งบันทึกเวียนแจ้งคณาจารย์ใน E-office  เรื่องคำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรชีวเวชศาสตร์

 

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน
หน่วยบัณฑิตศึกษา ขออนุญาต แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
คือ ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย 
ดังไฟล์แนบ 

 


 

16/10/2552 11:21:11 AM จาก รศ.มาลินี ธนารุณ  ส่งบันทึกเวียนคณาจารย์ใน E-office  เพื่อพิจารณา  ดังนี้

 

เรียนคณบดี  ผู้บริหารคณะทุกท่าน และคณาจารย์

 

          เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดว่า อาจารย์ประจำหนึ่งท่านจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเกินกว่าหนึ่งหลักสูตรไม่ได้ เนื่องจากอาจารย์ประจำจะได้มีเวลาทำวิจัย บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ติดตามและประเมินหลักสูตรที่ดูแลนั้นๆ

 

          ดังนั้น ผศ.ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย ซึ่งได้ให้ความอนุเคระห์แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์  ไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต"  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์" อีกหนึ่งหลักสูตรมิได้  และยิ่งจะเป็นประธานหลักสูตรก็ยิ่งมิได้

 

          อนึ่ง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้คำนึงถึงขอติดขัดเรื่องนี้อยู่แล้ว  จึงได้ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในหลักสูตรดังกล่าว (ไม่มีรายชื่อ ดร.สุรพล)  และได้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ผ่านคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  และส่งไปให้กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
          รศ. มาลินี   ธนารุณ

 


 

16/10/2552 04:58:12 PM จาก ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ส่งบันทึกตอบ รศ.มาลินี และเวียนคณาจารย์ใน E-office  เพื่อทราบ  ดังนี้

 

เรียน รศ.มาลีนี ธนารุณ และ คณาจารย์ทุกท่าน

 

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอชี้แจงดังนี้
เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ชุดเดิมหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2552  ดังนั้นทางคณะจึงได้นัดประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ พ.ศ. 2549 ที่ผ่านการรับรองจาก สกอ ซึ่งมี 5 ท่านดังนี้ รศ.มาลินี  ผศ.ดร.อรทัย และเป็นผู้รับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.สุรพล ดร. ศิริลักษณ์  ดร.วันวิสาข์ และ มี รองวิจัย(ดูแลบัณฑิตศึกษา)เข้าร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน (รศ. มาลินี ไม่สามารถเข้าประชุม) ที่ประชุมได้ชี้แจงถึงหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามเกณฑ์ สกอ จึงให้มีการเสนอชื่อประธานหลักสูตร อ. สุรพล ได้เสนอตัวรับตำแหน่งนี้ และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบ ทางคณะจึงได้แต่งตั้ง อ. สุรพล เป็นประธานหลักสูตร เพื่อให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนเทอมปลาย

 

    ส่วน อ. สุรพล เป็นประจำหลักสูตร ป. ตรี  "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต"  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552นั้น เนื่องจากในขณะที่คณะสาธารณสุขปรับปรุงหลักสูตรได้ขอชื่อ อ. สุรพล กับ อ. กาญจนา เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งในช่วงนั้นทางกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อนุโลมให้อาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ 2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกัน และได้ทำการตกลงกับคณะสาธารณสุขไว้แล้วถ้าคณะจำเป็นต้องขอชื่ออาจารย์ทั้ง2 คนกลับคณะ ทางสาธารณาสุขไม่ขดข้อง
     ด้วยระบบ TQF (Thai Qualification Flamwork)ได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องปรับให้ได้ตาม TQF เริ่มในปี 2553-2555 ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำหลักสูตรอย่างละเอียด และอาจารย์เป็นประจำหลักสูตรได้เพียง 1 หลักสูตร ยกเว้นหลักสุตรโท -เอก สาขาเดียวกัน  ทางคณะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี และจะทำความเข้าใจกับอาจารย์ทุกท่านในเรื่อง TQF โดยรองวิชาการจะช่วยดำเนินการเรื่องนี้ในเร็วๆนี้

 

ขอบคุณค่ะ
อ. อรทัย

 


18/10/2552 02:44:56 PM จาก ดร. อรุณี เหมะธุลิน ส่งบันทึกถามคณบดี (ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย)  และเวียนให้คณาจารย์ใน E-office  ทุกคนทราบ  ดังนี้

เรียนคณบดี

หนูจะขอเรียนถามว่าหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ฉบับปรับปรุง 2552 ที่จะมีสาขาวิชาอื่นเข้าร่วมด้วยนั้น จะดำเนินการให้เปิดใช้ทันในปีการศึกษา 2553 หรือไม่คะ  เนื่องจากมีนิสิตทั้งที่กำลังจะจบและที่ จบไปแล้วได้สอบถามมาจำนวนหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้หนูได้ให้ข้อมูลไปว่าสาขารังสีเทคนิค ก็จะเข้า ร่วมในหลักสูตรในปี 2553 ซึ่งยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ หนูจะ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่มาสอบถาม รวมทั้งเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อโครงการวิจัยที่หนูส่งไป ขอทุน ด้วยค่ะ เช่นทุน วช ทาง  reviewers ก็ได้แนะนำมาว่าควรจะ recruit นักวิจัยใหม่เช่น นิสิต โท-เอก เข้าไปในโครงการด้วย ซึ่งหนูก็ทำเรื่องชี้แจงไปแล้วว่าหนูได้วางแผนไว้ ว่าโครงงานวิจัย ที่ขอไปจะให้เป็นงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.โท หลักสูตร ชีวเวชศาสตร์ ที่จะเข้ามาศึกษา ในปี 2553   ซึ่งถ้าหลักสูตรนี้ยังไม่เปิดใช้หนูจะได้หาทางออกอย่างอื่นแทนค่ะ

อรุณี

 


19/10/2552 06:46:37 PM จาก ผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย ตอบคำถามของ ดร.อรุณี  โดยส่งให้ผู้เกี่ยวข้องอีก 2 ท่าน เพื่อทราบ 
->ผศ.ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย เพื่อทราบ
->ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม เพื่อทราบ
->ดร. อรุณี เหมะธุลิน เพื่อทราบ-รับทราบ :19/10/2552 07:54:39 PM
ข้อความเป็น ดังนี้

เรียน ดร. อรุณี
    ด้วยหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ฉบับปรับปรุง 2552 ยังไม่เรียบร้อย ทั้งในเรื่องการเห็นชอบจากสภาวิชาการ และ ภาควิชา และความชัดเจนการปรับ TQF  ดังนั้นพี่จึงตอบยังไม่ได้ว่า หลักสูตรปรับปรุงจะเสร็จทันรับนิสิตปี 2553 นี้หรือไม่
   ทางคณะจะพยายามให้ได้คำตอบโดยเร็ว ภายหลังการประชุม กค วันที่ 21 นี้ และ รอความชัดเจนเรื่อง TQF จากทางมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ ซึ่งมีประชุมสภาวิชาการในวันที่ 29 ต.ค. ค่ะ และจะพยายามให้หลักสูตรปรับปรุงมีศักยภาพ และเกิดความร่วมมือ มีการเรียนการสอนที่ชัดเจน มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่เข้ามาเรียน
   แต่ถึงแม้เป็นหลักสูตรเดิม นิสิตสาขาอื่นก็สามารถเข้าเรียนได้ค่ะ เป็นแผน ก1 และให้มี thesis ให้ตรงกับสาขาที่นิสิตสนใจ

อ. อรทัย


19/10/2552 07:54:39 PM จาก ดร. อรุณี เหมะธุลิน ส่งถึงคณาจารย์  แต่ส่งไปถึงเพียง 3 ท่าน เพื่อพิจารณา  ดังนี้
->รศ.มาลินี ธนารุณ เพื่อพิจารณา-รับทราบ :19/10/2552 10:26:48 PM
->ดร.วันวิสาข์ บุญเลิศ เพื่อพิจารณา-เปิดเอกสาร :19/10/2552 09:42:37 PM
->ดร.อรอุมา บุณยารมย์ เพื่อพิจารณา

เรียน คณาจารย์

อยากเรียนถามว่าตกลงหลักสูตร ชีวเวชศาสตร์ฉบับปรับปรุง 2552 นี่ยังติด เรื่อง TQF อยู่อีกหรือคะ เพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าได้จัดทำในส่วนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

อรุณี


19/10/2552 10:26:48 PM จาก รศ.มาลินี ธนารุณ ส่งบันทึกเวียนคณาจารย์ใน E-office  เพื่อทราบ  ดังนี้

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน 

          เพื่อมิให้ข้อมูลบิดเบือนอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ไขว้เขว  ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงดังนี้

          1.  ดิฉัน ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอยืนยันว่า  ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว จนถึงขั้นตอนรอการพิจารณาจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ก่อนสิ้นกันยายน 2552  (มีเอกสารหลักฐานยืนยัน  ดู File ที่แนบ)

          2.  หากหลักสูตรดังกล่าวยังอยู่ที่มหาวิทยาลัย  ก็ไม่น่าจะมีปัญหาว่า  จะไม่ได้รับการดำเนินการต่อและอนุมัติให้ดำเนินการได้ จึงไม่น่าจะมีปัญหาว่า  จะเปิดรับนิสิตไม่ทันในปีการศึกษา 2553  (เพราะก็มีหลักสูตร คณะต่างๆ  รอคิวเช่นเดียวกับคณะสหเวชฯ ที่จะเปิดปี 53 เช่นกัน)

          3.  ทางกองบริการการศึกษา  รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย  มิได้บอกว่า  เอกสารเกี่ยวกับ TQF เป็นเงื่อนไขของการได้รับการพิจารณาหรือไม่ได้รับการพิจารณาหลักสูตรที่ขอปรับปรุง  เพียงแต่ขอให้ทุกคณะฯ เตรียมไว้ให้พร้อม  (เพราะเป็นเรื่องใหม่  ที่มหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่ชัดเจน)  ดังนั้นหากผู้บริหารชุดใหม่ของคณะมีความจริงใจ   ก็ควรที่จะช่วยส่งเสริมให้เร่งดำเนินการต่อไป 

          4.  อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ชุดเดิม) ได้จัดเตรียมเอกสาร TQF (มคอ.๒)ไว้พร้อมแล้ว  หากท่านผู้บริหารชุดใหม่  เพียงสอบถามจากเจ้าหน้าที่หน่วยบัณฑิตฯ ของคณะ ก็จะทราบได้ทันทีว่า  เอกสารทุกอย่างรอเพียงการส่งไปให้กองบริการการศึกษาเท่านั้น  (ถ้าท่านหาไม่ได้  ดิฉันสามารถนำไปให้ท่านได้) 

          5.  หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ ที่ปรับปรุงใหม่  มี concept ว่า  ให้เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ  (mutidisciplinary) เอื้อต่อบุคลากรในวิชาชีพด้านสหเวชศาสตร์ทุกสาขา  ไม่ว่าจะเป็น  เทคนิคการแพทย์  รังสีเทคนิค  และกายภาพบำบัด เข้าศึกษาได้  ทั้งแบบ ก1  หรือ แบบ ก2    จริงอยู่ ที่ยังไม่มีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  นั่นก็เป็นเพราะ  ในตอนแรกของการสอบถามความเห็นไปยังภาควิชา  มีเพียงภาควิชา CVT เท่านั้น ที่ตอบปฏิเสธว่ายังไม่พร้อม  ทั้งนี้ การออกแบบหลักสูตรฉบับปรับปรุง  ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังให้บรรจุวิชาเลือก CVT เมื่อภาควิชามีความพร้อมได้ทุกเมื่อโดยง่าย

          6.  concept อีกข้อหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตร  ก็คือ  ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านสหเวชศาสตร์  ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  จะมีวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียน คือ Cell Biology and Cell Science เพื่อให้เป็นรากฐานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น (ป.เอก)  สามารถทำวิจัยในเชิงลึกได้  เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการแพทย์ที่จำเป็นมากในปัจจุบัน   

          7.  นอกจากนี้  ปัจจุบันคณะมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกในแขนงวิชาต่างๆ เพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ การระดมอาจารย์ในทุกสาขามาร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้  จะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นเลิศได้ง่าย  และจะเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์สามารถสร้างงานวิจัย  และขอทุนวิจัยภายนอกได้  (ดังที่ อ.อรุณี กล่าวไว้)  เมื่อดำเนินการสอนไปได้สักระยะ  ก็สามารถเป็นรากฐานในการสร้างหลักสูตร ป.เอก สาขาชีวเวชศาสตร์ ได้ตามลำดับ

          8.  ในขณะเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นสาขา  MT  CVT  RT  PT  ก็ควรที่จะสร้างหลักสูตร ป.โท ในสาขาตรงวิชาชีพด้วย  เช่น  ป.โท เทคนิคการแพทย์  ป.โท  รังสีเทคนิค  ป.โท กายภาพบำบัด  และ ป.โท  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (แต่ควรหยุดเพียงแค่ ป.โท : ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรก็ได้ให้ความเห็นไว้) เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรที่ทำงานตรงสายวิชาชีพ  ทั้งนี้  หลักสูตร ป.โท ชีวเวชศาสตร์  ก็ต้องค่อยๆ ปรับเป็นรับเฉพาะ นิสิตแผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)    จะได้ไม่แย่งนิสิตกันเอง  ส่วน ป.โท  สายวิชาชีพ  ก็เน้นรับนิสิต แผน ก1 (ไม่ต้องเรียน course work : เป็นความต้องการของตลาด)

          9.  แต่การดำเนินการ  ต้องค่อยเป็นค่อยไป  ในขณะที่อาจารย์ MT มีความพร้อมในเรื่องจำนวน อ. ป. เอก  แต่สาขาอื่นยังไม่พร้อม  การให้โอกาสอาจารย์ในสาขาอื่นเข้ามามีส่วนจัดการเรียนการสอน ป.โท ชีวเวชฯ  ไปพลางก่อนนั้น  นอกจากจะช่วยผ่อนเบาภาระของอาจารย์  MT  แล้ว  ยังเป็นการช่วยให้ อาจารย์ทุกสาขาได้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน  มิใช่จะต้องรอจนกว่าจะมี อ. ป.เอกครบตามจำนวน จึงจะเปิดหลักสูตรของตนเองได้  ถึงเวลานั้น ความรู้ที่อาจารย์อุตสาห์ร่ำเรียนมา  คงหดหายไปจนหมด 

          10.  ถ้าคณะฯ สามารถเปิดหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาชีพ   MT  RT  PT ได้ ในปี 53 - 54  และ ป.เอก ชีวเวชฯ ได้ในปี 55  คณะสหเวชฯ  ก็จะมี หลักสูตร บัณฑิตศึกษา : หลักสูตร ป.ตรี  =  5 : 4  หลักสูตร  ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. ประเภทมหาวิทยาลัยวิจัย

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  แม้ดิฉันจะได้พยายามอธิบายแก่ผู้บริหารคณะในทุกระดับหลายครั้งแล้ว  แต่ก็ยังไม่เคยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  จึงอาจทำให้ทุกท่านเข้าใจไม่ถูกต้องตรงกัน  ดิฉันจึงขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า  ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นความจริง  เป็นเจตนาที่ต้องการจะพัฒนาคณะให้เจริญก้าวหน้าโดยรวม  มิได้เห็นแก่ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ  หากท่านผู้บริหารชุดปัจจุบัน  เห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  ดิฉันขอวิงวอนให้ท่านช่วยผลักดันต่อไป  แต่หากท่านเห็นว่าไม่สมควรประการใด  ดิฉันก็ไม่อาจขัดขืน และขอขอบคุณที่คณะฯ ยังมีพิ้นที่นี้ไว้เพื่อการสื่อสารอย่างเสรี

 

 

หมายเลขบันทึก: 307105เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2009 10:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี